DMR er sentralgodkjent til prosjektering tiltaksklasse 1, 2 og 3 for Miljøsanering. Vi har gjennom erfaring fra bygge- og anleggsprosjekter bygget opp en rapport som er ment til å være et praktisk verktøy for kunden ute på anlegg, så vel som en fullverdig og god beskrivelse av bygningsmassen som berøres av tiltaket. Vi skreddersyr alltid rapporten til ditt prosjekt og størrelse.

Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer/forurensningskomponenter i bygningsmaterialer kan forårsake et problem i forbindelse med sanering, frakt og deponering av bygningsavfall, f.eks. ved bygningsrenovering, ombygging eller riving av bygg. Utfordringene kan være mange, i form av farlig avfall og gjensatte kjemikalier.

Leveringsplikten sikrer at helse- og miljøfarlige stoffer fases ut av kretsløpet og ikke akkumulerer hos virksomheter eller kommer på avveie.

I forbindelse med riving eller rehabilitering av bygg trer ofte krav om miljøsaneringsbeskrivelse inn. Miljøsaneringsbeskrivelsen sikrer at det farlige avfallet blir håndtert forsvarlig og verner arbeidstakere og tredjeperson fra å komme i kontakt med helseskadelige stoffer. Vi har lang erfaring med kartlegging av bygg for blant annet innhold av:

  • asbest
  • BFH
  • ftalater
  • klorparafiner
  • KFK/HFK/HKFK
  • tungmetaller
  • PAH
  • PCB
  • pentaklorfenol.

DMR kan bistå med miljøsaneringsbeskrivelse av alle typer tiltak, foreta nødvendige dokumentasjonsanalyser og inngå avtaler med miljømyndighetene om undersøkelses- og dokumentasjonsomfang. Vi har i tillegg erfaring med kjemikalier og avfallshåndtering, og kan være behjelpelige med utførelse og spørsmål knyttet til regelverk, dokumentasjon, emballering, håndtering og levering.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45000.

I menyen kan du lese mer om DMRs rådgivningstjenester innenfor disse områdene.

Oslo


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail

Trondheim


Hege Mentzoni Grønning
Kontorleder
M.Sc., miljøtoksikolog

+47 906 38 963
E-mail