Asbest er benevnelsen på en gruppe tråd- og nåleformede mineraler med fiberstruktur, som tidligere har blitt brukt i bygningsmaterialer, bl.a. på grunn av deres varme- og syrebestandighet og deres isoleringsevne.

Asbest ble derfor frem til 1980 brukt til bl.a. tak- og fasadebekledning, isolering m.m.

Tilstedeværelsen av asbestfibre i byggematerialer, f.eks. i en takkonstruksjon, vil i utgangspunktet kunne gi anledning til en helserisiko hvis bygningsdelene skades. Helsefaren er størst ved innånding. Det fine asbeststøvet kan trenge ned i lungene og kan i verste fall forårsake lungesykdommer og kreft.

Når det utføres en nedrivning eller renovering, er det en rekke arbeidsmiljømessige utfordringer som det skal tas hensyn til. Asbestholdig bygningsmateriale skal også håndteres og fjernes i henhold til forskriften om utførelse av arbeid kap. 4 (asbestarbeid), og det gjelder en rekke særlige regler vedr. fjerning av asbestavfall, inkludert reglene i asbestveiledningen.

For å avklare om bygningsdeler inneholder asbest, skal det tas ut prøver til kjemisk analyse. Da det krever bygningsmessig kompetanse for å finne bygningsdeler som kan inneholde asbest, utføres prøvene av en bygningskyndig rådgiver.

DMR kan tilby:

  • asbestundersøkelse av bygningsdeler ved utførelse av materialprøver til kjemisk analyse.
  • rådgivning i forbindelse med håndtering og bortskaffelse av bygningsmaterialer ved renovering/nedrivning.
  • kvalitetssikring av asbestfjerning.
  • utarbeidelse av dokumentasjonsrapporter vedr. ovenstående.

DMRs asbestundersøkelser anvendes ofte av kommuner, entreprenører, boligforeninger mv. til å utarbeide en samlet handlingsplan for en konkret renovering/nedbrytning. Ofte utføres det sideløpene undersøkelser om det er PCB, asbest og evt. mugg i bygningen.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.