Det har nå vist seg at bly – på linje med PCB, asbest m.m. – også kan utgjøre en helserisiko i forbindelse med renovering og riving av bygninger. Bly finnes også i mange eldre bygninger fra før 1970, som ofte er malt med blyholdig maling.

Den blyholdige malingen vil ofte være malt over, men når det skal utføres riving eller renovering, kan det være noen arbeidsmiljømessige utfordringer. Når blyholdige materialer skal fjernes må man vise hensyn. Hvis blykonsentrasjonene i bygningsmaterialene blir tilstrekkelig høye, kan det også bli nødvendig å fjerne bygningsmaterialene som farlig avfall.

Hvordan blyet håndteres og hva omkostningene blir, avhenger av den konkrete oppgaven. Det er ingen tvil om at omkostningene minimeres ved å få undersøkelsene gjennomført innen renoveringen igangsettes, så undersøkelsesresultatene kan brukes i forbindelse med planlegningen av renoverings-/nedrivningsoppgaven.

For å avklare om bygningsdeler inneholder bly, skal det utføres prøver til kjemisk analyse. Da det krever bygningsmessig kompetanser til å finne de bygningsdeler som kan inneholde bly, utføres prøvene av en bygningskyndig rådgiver.

DMR kan tilby:

  • blyundersøkelse av bygningsdeler ved å ta ut materialprøver til kjemisk analyse.
  • rådgivning i forbindelse med håndtering og bortskaffelse av bygningsmaterialer ved renovering/riving av bygg.
  • kvalitetssikring av blyfjerning.

Utarbeidelse av dokumentasjonsrapporter vedr. ovenstående.

DMRs blyundersøkelser av bygg brukes ofte av kommuner, boligforeninger mv. til å utarbeide en samlet handlingsplan for den samlede renoveringsinnsats i bygningsmassen. Ofte utføres sideløpene undersøkelser av om det er PCB, asbest og evt. skimmel i bygningen.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.