Ved mistanke om soppskader kan DMR bistå med kartlegging og rådgivning i forbindelse med sanering.

Ved mistanke om sopp i konstruksjoner og bygg må arten først identifiseres. Det er forskjellige måter å identifisere forekomster på; visuelt, mikroskopering av materialprøver, analyse av støvdeponier, oppdyrkning og mikroskopering av luftprøver, MOVOC og mycometer. Muggsopp er som regel alltid å finne hvis det er råtesopp tilstede. Området avgrenses og fukttilgang stoppes.  

Muggsopp er en av de vanligste grunnene til dårlig innemiljø. Soppcellene kalles hyfer og danner sammen mycel som er synlig uten mikroskop. Hyfene lager sporer, som er soppens frø, og starter veksten så fort det er tilgang til vann. Muggsopp er en stor gruppe hurtigvoksende sopper, og enkelte arter kan produsere mykotoksiner. Muggsopp ødelegger ikke konstruksjoner, men er helseskadelige for mennesker. Helseplager kan være slimhinneirritasjon, hodepine, konsentrasjonsproblemer, tretthet og luktplager.

Ved påvisning av råtesopp er faren mindre for mennesker, men skaden kan være omfattende på trevirke. Råtesoppen lever av å bryte ned organisk materiale, litt forskjellige stoffer avhengig av art.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.