Klorparafiner er en gruppe av klorerte forbindelser, som bl.a. har vært brukt som bløtgjører og brannhemmer i fugemasse, plast- og oljeprodukter og maling.

Klorparafiner ble brukt helt frem til omkring 2002, og er sannsynligvis i den siste delen av perioden blitt brukt som erstatning for PCB, etter at bruken av PCB ble forbudt i 1980.

Klorparafiner er primært et problem iht. arbeidsmiljø og ved riving/fjerning av klorparafinholdig byggemateriale, men DMR har i enkelte saker funnet problematiske innhold i inneklimaet, hvor bruken av klorparafiner til impregnering av lærprodukter har vært tilstede.

DMR kan gi råd omkring alle forhold vedr. klorparafiner i bygningsmaterialer, avfall eller inneklima. For å avklare om bygningsdeler inneholder klorparafiner, skal det utføres prøver til kjemisk analyse.

Da det krever bygningsmessig kompetanse for å finne de bygningsdeler, som kan inneholde klorparafiner, derfor utføres prøvene av en bygningskyndig rådgiver.

DMR kan tilby:

  • undersøkelse av bygningsdeler og inneklima ved utførelse av material- eller luftprøver til kjemisk analyse.
  • rådgivning i forbindelse med inneklimasikring.
  • kvalitetssikring av fjerning/renovering eller inneklimasikring iht. klorparafiner.
  • undersøkelse for innhold av klorparafiner i bygningsavfall.
  • kommunikasjon med bygningsbrukere/leiere mv.
  • holde interne kurs for kommuner, boligforeninger mv.

DMRs undersøkelser for innhold av klorparafiner brukes ofte av kommune, boligforening mv. til å utarbeide en samlet handlingsplan for innsatsen i bygningsmassen.

DMR legger også vekt på å få utført inneklimamålinger, og ikke kun materialprøver fra bygningen, så det kan fastlegges om det er et akutt helsemessig problem i inneklimaet, eller om de konstaterte klorparafinene i bygningsdelene kan håndteres i forbindelse med en mer langsiktig handlingsplan. I mange tilfeller kan det også utføres en inneklimasikring på annet vis enn ved en meget omkostningskrevende fysisk fjerning av alle klorparafinholdige bygningsdeler.

Ofte utføres det sideløpene undersøkelser av om det er PCB, bly, asbest og evt. mugg i bygningen.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.