PCB er en forkortelse for polyklorerte biphenyler. PCB er et oljeholdig oppløsningsmiddel, og er en av verdens farligste miljøgifter. PCB ble brukt i bygg i Norge fra 1950-tallet frem til 1980. Bruk av PCB ble forbudt i 1980, men PCB finnes fortsatt i en del gamle produkter og materialer.

DMR kan gi råd omkring alle forhold vedr. PCB i inneklimaet, bygningsmaterialer eller avfall.

For å avklare om bygningsdeler inneholder PCB, skal det utføres prøver til kjemisk analyse. Da det krever bygningsmessig kompetanse for å finne utsatte bygningsdeler som kan inneholde PCB, utføres prøvene av en bygningskyndig rådgiver.

DMR kan tilby:

  • PCB-undersøkelse av bygningsdeler og inneklima ved utførelse av materiale- eller luftprøver til kjemisk analyse.
  • rådgivning i forbindelse med inneklimasikring.
  • kvalitetssikring av PCB fjerning/renovering eller inneklimasikring.
  • PCB-undersøkelse av bygningsavfall.
  • kommunikasjon med bygningsbrukere/leiere mv.
  • holde interne kurs for kommuner, boligforeninger mv.

DMRs PCB-undersøkelser brukes ofte av kommune, boligforening mv. til å utarbeide en samlet handlingsplan for PCB-innsatsen i bygningsmassen.

Ofte anbefaler DMR at det foretas inneklimamålinger, og ikke kun materialprøver fra bygningen, så det kan fastlegges om det er et akutt helsemessig problem i inneklimaet, eller om den konstaterte PCB-en i bygningsdelene kan håndteres i forbindelse med en mer langsiktig PCB-handlingsplan.

I mange tilfeller kan det også foretas en inneklimasikring på annet vis enn ved en meget omkostningskrevende fysisk fjerning av alle PCB-holdige bygningsdeler. Ofte foretas det sideløpende undersøkelser av om det er bly, asbest og evt. mugg i bygningen.

DMRs kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2015-sertifisert.