Oppgraving og jordhåndtering

Oppgraving og jordhåndtering

Den aller mest brukte opprensningsmetoden til fjerning av forurenset jord er oppgraving. Dette skyldes flere forhold, bl.a. at det normalt er en opprensningsmetode som er relativt hurtig sammenliknet med «in situ»-opprensninger, som typisk kan ta flere år. I tillegg er oppgraving regnet for å være en sikker metode for å fjerne forurenset jord.

Dessuten har utgravningsløsninger fordelen av at det hurtig kan fjernes jordforurensinger tett på jordoverflaten, som f.eks. utgjør en risiko for arealbruk i barne- eller bolighager.

Det er ved graveløsninger viktig at det foretas en grundig sortering av den oppgravde jorda, da både bortskaffelsesmulighetene og prisen vil være svært avhengig av forurensingsnivået i jorda som graves opp.

Et effektivt gravetilsyn vil dermed ofte kunne lønne seg, da det er med på å sikre en ordentlig sortering, og å forhindre at unødvendig mye masser blir levert til deponi.

Flytting av jordmasser fra potensielt forurenset grunn godkjennes av miljømyndigheten, typisk ved utarbeidelse av sluttrapport for tiltaket.

DMR tar ofte, når det er relevant, kontakt med relevante miljømyndigheter for å fastsette undersøkelsesprogrammet, herunder prøve- og analyseomfang, prøvetakningsmetoder osv., slik at dette er avtalt med miljømyndigheten i forkant.

Hvis det i forbindelse med de foretatte analysene konstateres forurensning, er DMR behjelpelige med å finne gode og kostnadseffektive løsninger for levering av forurenset jord.

I en rekke tilfeller vil det være mulig å få myndighetene til å godkjenne gjenbruk av lettere forurenset jord. Dette kan medføre betydelige besparelser på bygge- og anleggsprosjekt.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud på uttak og analyse av jordprøver.

Oslo


Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef
Miljøgeolog

+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail