Oppgraving:

Den aller mest brukte opprensningsmetoden til fjerning av forurenset jord er oppgraving.

Dette skyldes flere forhold, bl.a. at det normalt er en opprensningsmetode som er relativt hurtig sammenliknet med «in situ»-opprensninger, som typisk kan ta flere år. I tillegg er oppgraving regnet for å være en sikker metode for å fjerne forurenset jord.

Dessuten har utgravningsløsninger fordelen av at det hurtig kan fjernes jordforurensinger tett på jordoverflaten, som f.eks. utgjør en risiko for arealbruk i barne- eller bolighager.

Det er ved graveløsninger viktig at det foretas en grundig sortering av den oppgravde jorda, da både bortskaffelsesmulighetene og prisen vil være svært avhengig av forurensingsnivået i jorda som graves opp.

Jordhåndtering:

Flytting av jordmasser fra potensielt forurenset grunn godkjennes av miljømyndigheten.

DMR tar kontakt med relevante miljømyndigheter for å sikre at feltutstyrets anvendelse er avtalt, og kan aksepteres av miljømyndighetene som dokumentasjon.

Hvis det i forbindelse med de foretatte analysene konstateres forurensing er DMR, i kraft av sin erfaring, i stand til at anvise billige bortskaffelsesmuligheter for jordmassene.

I en rekke tilfeller vil det videre være mulig å få myndighetene til å godkjenne et gjenbruk av lettere forurenset jord. Dette kan medføre betydelige besparelser på bygge- og anleggsprosjekter.