Opprensing og dokumentasjon ved oppgraving av oljetank

Opprensing og dokumentasjon ved oppgraving av oljetank

Regjeringen har vedtatt å forby bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Det betyr at mange oljetanker må graves opp eller sikres mot utilsiktet bruk. Hovedregelen er at gamle tanker skal graves opp. Er det uhensiktsmessig å fjerne tanken, kan kommunen gi tillatelse til å rengjøre tanken, og fylle den med ufarlig masse. Det er grunneiers ansvar hvis det har vært en oljelekkasje ved tanken.

Forurensing fra en oljetank kan typisk medføre følgende problemer for grunneier:

  • problemer med inneklima i bygget som følge av avdamping av forurensing til bygget eller spredning av forurensning i byggematerialer.
  • risiko for kontakt med forurensningen, dersom den ligger i overflaten
  • erstatningsansvar ved senere salg av eiendommen
  • risiko for at forurensingen kan spre seg over et større område.

Derfor anbefales det normalt at tanken graves opp, sammen med eventuell forurensning ved tanken.

Dersom det er uhensiktsmessig å fjerne all forurensning, vil det normalt være tilstrekkelig å fjerne løsmasser som overgår kvalitetskriteriene for grunnforholdene til eiendommens arealbruk. Det vil for eksempel være strengere kvalitetskrav til jord i boligarealer og barnehager enn på industrieiendommer. Avgrensning av masser som må kjøres bort kan føre til betydelige besparelser for grunneier.

DMR kan foreta nødvendige undersøkelser og skaffe nødvendig dokumentasjon (prøver til kjemisk analyse) i forbindelse med opprensningen, utarbeide sluttrapport og foreta oppfølging i forhold til myndighetene.

DMR har utført rådgivning i forbindelse med oppgraving av >5000 oljetanker siden 1994, og er i stand til å vurdere problemstillingene som kan oppstå i forhold til risiko for setningsskader, og risikovurderinger dersom det etterlates restforurensning i grunnen.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef
Miljøgeolog

+47 905 51 625
E-mail

Trondheim

Nothing found