Risikovurdering av jordforurensning

Risikovurdering av jordforurensning

Utførelsen av forurensningsundersøkelser omfatter ofte også utarbeidelsen av risikovurderinger. Det er en viktig del av oppgaveløsningen i de tilfeller hvor det kan være store omkostninger forbundet med å fjerne forurensningen, det ikke er mulig å fjerne forurensningen eller hvor det reelt vil medføre en negativ stor miljømessige belastning å fjerne forurensingen.

På bakgrunn av en god risikovurdering vil det ofte være mulig å finne løsninger som er både billigere og mer miljøvennlige enn bare å rense opp forurensningen.

DMR har utarbeidet risikovurderinger for en lang rekke stoffer og produkter.

Risikovurderingene har omfattet alt fra barnehager og bolighager, med mindre diffuse PAH- og tungmetallforurensninger, til risikovurderinger i forhold til resipient- og grunnvannsinteresser omkring deponier.

En stor del av risikovurderingene har vært målrettet mot arealbruk og inneklima i bygninger, hvor DMR har uført en rekke inneklimamålinger, typisk på eiendommer forurenset med klorerte løsemidler eller oljeprodukter.

DMR har i disse tilfellene vært med på å prosjektere og etablere inneklimasikring ved f.eks. etablering av bygg på forurenset grunn, utlegning av diffusjonstett membran, etablering av overtrykk i eksisterende bygg, ventilasjon under bygning og en rekke kombinasjoner av disse løsningene.

I tilfeller hvor det er konstatert forurensing, som utgjør en risiko for nåværende eller planlagte arealbruk, har DMR vært med på å utarbeide tiltaksplaner for å fjerne denne risikoen, f.eks. ved hel eller delvis opprensking, eller ved å hindre kontakt med den forurensede jorda ved utlegning av markeringsnett eller etablering av dekke m.m.

DMR har flere ansatte som igjennom flere år har avholdt kurs i risikovurdering av forurenset grunn.

DMR har også vært med å utvikle nye prøvetakningsmetoder og prøvetakingsutstyr som kan benyttes til å forbedre risikovurderinger.  

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef
Miljøgeolog

+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail