Kvikkleirekartlegging på kommunedel- og reguleringsplannivå

Kvikkleirekartlegging på kommunedel- og reguleringsplannivå

Tidligere har vurdering av områdestabilitet blitt utført på byggesaksnivå. Det er nå et krav at områdestabiliteten må utredes på siste plannivå.

DMR utfører vurdering av områdestabilitet på alle plannivå, helt fra kommuneplan til reguleringsplanivå.

På kommune- og kommunedelplannivå er fokus på å identifisere områder der det kan bygges uten videre tiltak og å finne områder der det må gjøres ytterligere vurderinger. Dette kan gjøres ved hjelp av eksisterende datakilder som terrengmodeller, ortofoto og løsmassekart. En vurdering på dette nivå kan gi kommunen sine saksbehandlere et redskap de kan bruke i forbindelse med saksbehandling.

På reguleringsplannivå vil en vurdering av områdestabilitet typisk inkludere en gjennomgang av topografiske forhold og løsmasseforhold. Avhengig av situasjonen kan det også utføres grunnundersøkelser.

Formålet med vurdering er alltid å sikre at det bygges tryggest mulig.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail