DMR rådgiver borgere, kommuner, institusjoner og virksomheter som lufthavner og produktionsvirksomheder innen for luftforurensing, inneklima og arbeidsmiljø. DMR kan bistå med tekniske on-line målinger, akkrediterende analyser, databehandling og eksempelvis inngå i en profesjonell dialog med myndigheter, naboer, leiere o.lign.

DMR bruker bl.a. måleutstyret fra TSI Inc., som er en av de førende produsenter av partikkelmåleutstyr. DMR anvender også spesiallaboratorier til akkrediterende analyser og kjemiske tolkninger av luftforurensning.

I menyen til venstre, kan du lese mere om DMR’s rådgivningsytelser ved gener fra bl.a. trafikk, brenneovner og tobakksrøyk og rådgivning innen for miljøsoner og partikkelfiltre. Videre er det informasjoner om partikler, effekter på helse og måleutstyr og kontaktopplysninger.

Luftforurensing er, når partikler og gasser oppreder i unaturlig store og skadelige mengder. Ved enhver form for forbrenning, skapes nye kjemiske forbindelse som karbonmonoksid (CO), partikler, sot, tjærestoffer (PAH, PolyAromatiske Hydrocarboner), dioksin og flyktige hydrokarboner (VOC, Volatile Organic Compounds).

Partikkelforurensningen i uteluften er generelt høyere i større byer, ved hoved ferdselsårer, lufthavner, industriområder og i områder med mange vedovner.

En av de største eksponeringer for partikler, både fra ytre og indre kilder, er under opphold innendørs. Et dårligt inneklima kan derfor være påvirket av utendørs luftforurensning.