Utfordringer ved bygging på deponi

Byg

Setninger fra nedbryting av avfall

Grunnforhold på og ved deponier kan variere mye, og erfaringsmessig kan det ha store
konsekvenser dersom det ikke gjennomføres tilstrekkelige undersøkelser og forbyggende
tiltak på deponiområder før oppføring av bygg og konstruksjoner.

Bygning med store skjevheter etter setninger i
deponi
.

Støttemur som har rast ut
som følge av bevegelser i deponiet
.

På bakgrunn av kjemiske analyser av deponimassene, kunnskap om deponiets alder og andre
data kan DMR modellere framtidige setninger i avfallsmassene, og gi råd om hvordan
framtidige utbygginger på og i nærheten av deponiet kan foretas.

Eksempel på modellerte årlige setninger på grunn av nedbryting av avfall.

Måling av deponigass

Ved anaerob nedbryting av avfall (uten tilgang på oksygen) produseres deponigass.

Ren deponigass består i hovedsak av ca 60% CH4 (metan) og 40 % CO2 (karbondioksid) når den oppstår. I de aller fleste tilfeller vil gassblandingen som påtreffes være en annen, blant annet på grunn av at luft trenger ned i deponiet, og at metan oksideres til karbondioksid. Metan er eksplosiv i konsentrasjoner mellom 5% og 15% i blanding med luft. 5% regnes som «LEL» (lower explotion limit) for metan.

I tillegg til de overnevnte gassene kan det finnes et stort antall andre gasser i blandingen. Det kan nevnes amoniakk, NMVOC, hydrogensulfid, hydrogen og karbonmonoksid. Disse opptrer normalt i mye mindre konsentrasjoner (gjerne samlet sett under 1% av totalen).

I tillegg til eksplosjonsfare og kvelningsfare ved luftfortrenging ved høye deponigasskonsentasjoner er det også helserisiko forbundet med flere av de andre gassene. For flere av disse gassene finnes det grenseverdier.

Ved bygging på eller ved deponier med nedbrytbart avfall er deponigass en risikofaktor det må tas hensyn til.

Gassproduksjon og utslipp varierer med en rekke faktorer, herunder er avfallssammensetning, vannstand alder, overdekning og atmosfærisk lufttrykk forhold som må taes i betraktning.

DMR har lang erfaring med målinger av deponigass i bygg, i deponioverflaten og nede i deponiet. Vi utfører både øyeblikksmålinger og logginger over tid. Vår utviklingsavdeling er helt i front med utvikling av instrumentering for overflatemålinger av metan, og vi er involvert i større forskningsprosjekter med egenprodusert instrumentering. Vi har også samarbeid med leverandører av utstyr for testpumping av større mengder deponigass.

I tillegg til fysiske målinger utfører DMR også modellering av gassproduksjon. Vi benytter oss da av opplysninger om deponiets sammensetning, alder, kjemiske analyser og observasjoner av setninger.

Type målinger og modelleringer tilpasses det enkelte deponi og hva som er hensikten med undersøkelsen.

Hvis nødvendig følges karlegging, måling og modellering gjerne opp med prosjektering av avbøtende tiltak og kontroll av tiltakets effekt.

DMR Miljø og Geoteknikk har lang erfaring med å utabeide tiltak for håndtering av problemer med deponigass, og har utabeidet en veileder for Miljødiektoratet med en rekke anbefalinger for bygg på og nær deponier.

DMR Miljø og Geoteknikk kan bistå i alle faser.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail