Drikkevann

Drikkevann

DMR har kunnskap og erfaring med etablering av drikkevannsforsyning fra grunnvann. Vi tar både små og store oppdrag, til privatpersoner, offentlige vannverk og private aktører.

Overflatevann er den dominerende råvannskilden brukt til vannforsyning i Norge, men interessen for grunnvann er stadig økende. Det er flere fordeler med å benytte grunnvann som råvannskilde. Grunnvann har generelt en stabil vannkjemi, er beskyttet mot forurensning og er ofte mindre påvirket av kortsiktige nedbørtrender. Dette skaper forutsigbarhet i vannforsyningen, og forenkler driften av et vannverk.

I henhold til vannressursloven tilhører grunnvannet eieren av grunnen som grunnvannet befinner seg under, men det er viktig at ikke grunnvannsuttaket overstiger det grunnvannsmagasinet tåler. Grunnvann finnes overalt i grunnen, men i varierende mengder. Det skilles generelt mellom grunnvannsuttak fra løsmasser (for eksempel sand og grus) og fast fjell. Større vannuttak er stort sett alltid forbundet med uttak fra løsmasser, hvor løsmassene gjerne er i kontakt og mates fra en overflatevannkilde som elv eller innsjø. Mindre vannuttak til hytter, eneboliger og hyttefelt kan ofte gjøres fra fjellbrønner. Fjellbrønner er som regel dype, og henter grunnvann fra sprekker dypt ned i grunnen.

Det er et viktig prinsipp i norsk vannforvaltning av råvannet skal beskyttes, slik at behovet for vannbehandling reduseres til et minimum. I motsetning til overflatevann er grunnvann generelt godt beskyttet mot nedtrengning av forurensning fra overflatevann, som bakterier, virus og andre mikroorganismer. For å forhindre at grunnvannet påvirkes av overflatevann, er det viktig at brønnen etableres korrekt for å forhindre nedtrengning av overflatevann. For vannverk av en viss størrelse kan det være aktuelt å beskytte råvannskilden ved innføring av klausuleringssoner, ved at aktiviteter i og rundt brønnen begrenses.

Vi har i den senere tid erfart at stadig flere industrier ønsker å benytte grunnvann i sin daglige drift, enten som drikkevann eller til prosessvann. Det kan være et ønske om en mer bærekraftig drift hvor bruken av offentlig behandlet drikkevann reduseres, bedriften skal eller er etablert i et område uten tilgang på offentlig vann eller vannforsyningen er kritisk for virksomheten og man ønsker å ha tilgang til reservevann gjennom privat vannforsyning. Uansett årsak vil vi bistå dere med utredning, etablering og drifting av vannforsyninger fra grunnvann. 

Vi kan bistå dere i tidlig fase med å vurdere hvilke mulige vannkilder (overflatevann eller grunnvann) som kan brukes. Dette gjennomføres typisk som et skrivebordsarbeid, hvor man innhenter nødvendig informasjon fra diverse karttjenester og vurdere hvilke ulike råvannskilder som er i området.

Videre kan vi bistå i etablering av brønner og testing av råvannskilden, samt dialog med myndigheter.

DMR kan f.eks. tilby:

  • Vurdering av ulike råvannskilder, og muligheter for uttak av grunnvann. Vi gjennomfører dette både for enkelthusholdninger og større offentlige og private vannforsyninger, til for eksempel kommuner eller private utbyggere.
  • Prosjektering og koordinering av brønnboring. Vi bistår med hele prosessen, fra innhenting av tilbud til boring i felt. Korrekt boring og utforming av brønnen er avgjørende for driften av et vannverk, og mange av de vanligste problemstillingene forbundet med grunnvannsuttak kan forhindres med god planlegging.
  • Utarbeide og gjennomføring av prøvepumpingsprogram i henhold til drikkevannsforskriften. Korrekt utforming av prøveprogram er avgjørende for å sikre en trygg og sikker vannforsyning, og vi skreddersyr alltid prøvepumpeprogrammet til den enkelte vannforsyningen basert på størrelse og type.
  • Vurdering og avgrensning av tilsigsområdet, behov for klausulering og beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder.

Vi bistår med dialog med myndigheter, utarbeiding av planer og rapportering.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Jonas Thu Olsen
Hydrogeolog
+47 977 97 512
E-mail