Grunnundersøkelser

Grunnundersøkelser

Kunnskap om de aktuelle grunnforholdene er et viktig grunnlag for geoteknisk rådgivning for de fleste bygg- og anleggsprosjekter. Grunnforholdene avklares nærmere ved utførelse av geotekniske grunnundersøkelser, der man typisk ønsker å innhente informasjon om lagdeling (type og mektighet av løsmasser samt dybde til berg), poretrykk- og grunnvannsforhold samt grunnens styrke- og deformasjonsegenskaper.

Grunnundersøkelser utføres typisk i forbindelse med:

 • arealplanlegging
 • utredning av områdeskredfare og områdestabilitetsvurderinger (sikkerhet mot kvikkleireskred) for små og store prosjekt
 • grunn- og gravearbeider ifm. terrenginngrep som utgraving, fylling, skjæring og planering
 • planlegging og prosjektering for bygg, anlegg og konstruksjoner
 • utglidninger, setningsskader, osv.

For aktuelt bygge- eller anleggsprosjekt er det generelt en fordel å utføre geotekniske grunnundersøkelser i tidlig fase for å verifisere grunnforhold og identifisere potensielle geotekniske problemstillinger. Særlig dersom det avdekkes kompliserte og/eller utfordrende grunnforhold, vil det ofte være tids- og kostnadsbesparende å vite om det så tidlig som mulig i prosessen.

I de fleste mindre prosjekt er det tilstrekkelig med en runde med grunnundersøkelser, men særlig i store og komplekse prosjekt kan det være nødvendig med både innledende undersøkelser og supplerende undersøkelser i senere fase.

Omfanget og typen av geotekniske grunnundersøkelser tilpasses det aktuelle prosjektet og utføres etter ønsker og behov. Vanlig grunnundersøkelse omfatter feltundersøkelser med borerigg eller prøvegraving med gravemaskin samt laboratorieanalyser og -forsøk på opptatte jordprøver.

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå i alle faser ifb. gjennomføring av geotekniske grunnundersøkelser, fra innledende planlegging og fastsettelse av bore- og laboratorieprogram, over koordinering og oppfølgning under utførelsen og videre til endelig rapportering av resultater. DMR Miljø og Geoteknikk AS kan også bistå med behandling og tolkning av resultatene samt videre geoteknisk rådgivning og prosjektering, les nærmere her.

Geotekniske grunnundersøkelsene sammenfattes i en datarapport som oppsummerer resultater av utførte felt- og laboratorieundersøkelser. Resultatene gir således oversikt over de aktuelle grunnforhold og kan brukes til fastsettelse og tolkning av geotekniske parametere for videre planlegging, analyser og prosjektering.

DMR Miljø og Geoteknikk AS er opptatt av å levere rådgivning av høy kvalitet, og det sikres alltid at undersøkelser blir utført i henhold til relevant NGF-melding eller ISO-standard.

Kontakt gjerne DMR Miljø og Geoteknikk AS for kostnadsestimat på utførelse av geotekniske grunnundersøkelser.

Feltundersøkelser med borerigg

DMR Miljø og Geoteknikk AS anvender underleverandører for utførelse av feltundersøkelser og har samarbeidsavtaler med flere boreentreprenører slik at geotekniske grunnundersøkelser kan utføres i hele Norge, både på land og i sjø.

Vanlige typer av feltundersøkelser omfatter:

 • total- og dreietrykksonderinger; kontinuerlig sondering som registrerer total motstand og gir en indikasjon på hvilke masser grunnen består av og eventuell lagdeling. Totalsondering kan ved hjelp av luft- eller vannspyling bores ned i berg for sikkerpåvisning av dybde til berg
 • trykksondering med poretrykksmåling (CPTu); kontinuerlig sondering som registrerer spissmotstand, sidefriksjon og poretrykk for sikrere klassifisering av massene, samt gir data for tolkning av grunnens egenskaper/ materialparametere
 • installasjon av piezometer/poretrykksmåler; hydraulisk eller elektrisk måling av poretrykk i grunnen, gjerne ved forskjellige dybder, til å anslå grunnvannstand og evt. poreovertrykk eller -undertrykk i grunnen
 • prøvetaking; opptak av uforstyrrede sylinderprøver og/eller omrørte poseprøver for videre undersøkelser i laboratorium

Endelig valg av metoder og omfang av feltundersøkelsene må vanligvis tilpasses fortløpende under utførelsen, ut ifra grunnforholdene som avdekkes.

Prøvegraving med gravemaskin

Dersom det er tilstrekkelig å avdekke grunnforholdene ned til dybde ca. 3-5 meter under terreng kan det noen ganger være et alternativ å utføre feltundersøkelsene ved prøvegraving med gravemaskin. I de tilfellene der dette er tilstrekkelig, er prøvegraving en mye rimeligere løsning for deg som kunde.

DMR Miljø og Geoteknikk AS deltar på prøvegravinger og tar etter behov ut forstyrrede poseprøver som kan undersøkes nærmere i laboratorium.

Laboratorieanalyser og -forsøk

Pose- og sylinderprøver fra feltundersøkelsene leveres til geoteknisk laboratorium for nærmere undersøkelser. DMR Miljø og Geoteknikk AS har samarbeidsavtaler med eksterne leverandører for laboratorietjenester.

I laboratoriet utføres rutineundersøkelser for klassifisering og identifisering av prøvematerialet på opptatte prøver. I tillegg kan det utføres spesialforsøk avhengig av tiltaket og grunnforholdene.. Vanlige typer av laboratorieanalyser og -forsøk for klassifisering og identifisering av prøvematerialet er:

 • jordartsklassifisering; visuell beskrivelse og klassifisering av prøvematerialet
 • densitet; bestemmelse av tyngdetetthet
 • vanninnhold; bestemmelse av vanninnhold
 • enaksial trykkforsøk: bestemmelse av uforstyrret udrenert skjærfasthet
 • konusforsøk; bestemmelse av uforstyrret og omrørt/forstyrret udrenert skjærfasthet og dermed også sensitivitet
 • gløding; bestemmelse av organisk innhold
 • konsistensgrenser; bestemmelse av flyte- og plastisitetsgrense
 • korngradering; bestemmelse av kornfraksjonenes sammensetning

I tillegg utføres det ofte avanserte spesialforsøk som ødometerforsøk, treaksialforsøk og direkte skjærforsøk for bestemmelse av prøvens styrke-, deformasjons- og konsolideringsegenskaper.

Miljøtekniske undersøkelser

Geotekniske undersøkelser kan ofte med fordel kombineres med miljøtekniske undersøkelser, enten i form av konkrete forurensingsundersøkelser ved kjente punktkilder, eller som dokumentasjon i forbindelse med etterfølgende massehåndtering. DMR Miljø og Geoteknikk AS utfører også miljøtekniske undersøkelser, les mere her.

Oslo


Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail

Trondheim


Jon Martin Støver Hofstad
Avdelingsleder, geotekniker
+47 950 39 865
E-mail