Deponier

Deponier - undersøkelser, risikovurdering og rådgivning

DMR Miljø og Geoteknikk har kunnskap og erfaring med de fleste aspekter med deponier, og bistår ofte kommuner med undersøkelser og rådgivning om alt fra kartlegging av deponier til prosjektering av løsninger for håndtering av forurensning.

Vi vet at hvert deponi har sin egen unike kombinasjon av avfallssammensetning, kjemikalier, grunnforhold, overdekning og historie, og vi skreddersyr våre opplegg tilsvarende.

I forbindelse med arbeider for Miljødirektoratet utførte DMR en spørreundersøkelse hos alle landets kommuner. Undersøkelsen har gitt oss et unikt overblikk over hvilke problemstillinger kommunene har i det daglige vedrørende deponier.

Fra undersøkelsen vet vi det er store forskjeller hos de enkelte kommunene, både når det gjelder erfaring og kunnskap om deponier og avfallsfyllinger. Få kommuner har erfaring med oppføring av bygg på og/eller i nærheten av avfallsfyllinger, og flere kommuner har opplyst at de ikke har kjennskap til noen avfallsfyllinger/deponier i deres kommune.

DMR Miljø og Geoteknikk AS har stått for en lang rekke undersøkelser av deponier over hele Norge og Danmark. Mest profilert er grunnlagsrapporten til M-1780 i 2019 for Miljødirektoratet. Rapporten belyser utfordringene ved bygging på nedlagte deponier, og med særlig fokus på bygging av boliger. Rapporten gir en gjennomgang av forhold som bør vurderes dersom det vurderes å bygge på eller ved nedlagte deponier, herunder problemstillinger vedr. gassproduksjon og spredning av deponigass f.eks. til inneluften i bygg.

Bygging på og ved deponier innebærer også geotekniske problemstillinger. DMR har geoteknikere med erfaring innen feltet.

Sigevann fra deponier er en annen problemstilling DMR arbeider mye med, og vi har lang erfaring med å bistå deponieiere med sigevannsovervåking og resipientundersøkelser. Vi utarbeider tilpassede overvåkingsprogram i henhold til Miljødirektoratets veiledere, og kan bistå med årsrapportering av resultatene.

Eksempler på oppdragstema vi i DMR tar på oss:

 1. Kartlegge utslipp fra deponi til jord, vann og luft. Avklare om utslippene utgjør en risiko for mennesker og miljø, f.eks. ved planer om etablering av nybygg på eller i nærheten av deponiet.
 2. Avklare behov for, og prosjektering av tiltak for å hindre spredning av deponigass og sigevann.
 3. Utarbeide avslutningsplan for deponi.
 4. Bistand til oppfølging av pålegg fra Statsforvalteren.
 5. Kartlegge grunn -og fundamenteringsforhold, setnings- og skredfare.
 6. Utarbeide grunnlag for miljø- og helsemessig forsvarlig omregulering av deponiarealer.

På disse sider kan du lese mer om:

 • Utfordringer ved bygging på nedlagte deponier, jf. Miljødirektoratets veileder.
 • Fakta og bakgrund om deponigass og gasstransport.
 • Sigevann – undersøgelser og risikovurderinger ifht. sigevann.
 • Gassproduksjon, herunder muligheder for genindvinding av gass.
 • Overvåkning og kontrollprogrammer.

Faglig kompetanse og -utvikling er avgjørende i saker med deponier. DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001. Det er din sikkerhet for kvalitet, oppgaveløsning og leveranse.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail

Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail