Måling av deponigass

Måling av deponigass

Ved anaerob nedbryting av avfall (uten tilgang på oksygen) produseres deponigass.
Ren deponigass består i hovedsak av ca. 60% CH4 (metan) og 40 % CO2 (karbondioksid) når
den oppstår. I de aller fleste tilfeller vil gassblandingen som påtreffes være en annen. Blant
annet på grunn av at luft trenger ned i deponiet, og at metan oksideres til karbondioksid.
I tillegg til de overnevnte gassene kan det finnes et stort antall andre gasser i blandingen. Det
kan nevnes amoniakk, NMVOC 1 , hydrogensulfid, hydrogen og karbonmonoksid. Disse opptrer i
mye mindre konsentrasjoner (gGjerne samlet sett under 1% av totalen).

Metan er eksplosiv i konsentrasjoner mellom 5% og 15% i blanding med luft. 5% regnes som
«LEL» (lower explotion limit) for metan. I tillegg til eksplosjonsfare og kvelningsfare ved luftfortrenging ved høye deponigasskonsentasjoner er det også helserisiko forbundet med flere av de andre gassene.
For flere av disse gassene finnes det grenseverdier.

Ved bygging på eller ved deponier med nedbrytbart avfall er deponigass en risikofaktor det
må tas hensyn til.

Gassproduksjon og utslipp varierer med en rekke faktorer. Avfallssammensetning, vannstand
alder, overdekning og atmosfærisk lufttrykk er forhold som må taes i betraktning.
DMR har lang erfaring med målinger av deponigass i bygg, i deponioverflaten og nede i
deponiet. Vi utfører både øyeblikksmålinger og logginger over tid. Vår anerkjente
utviklingsavdeling er helt i front med utvikling av instrumentering for overflatemålinger av
metan og vi er involvert i større forskningsprosjekter med egenprodusert instrumentering. Vi
har også samarbeid med levrandører av utstyr for testpumping av større mengder
deponigass.

Øyebliksmålinger på deponi med
åpen, dynamisk fluksboks.

I tillegg til fysiske målinger utfører DMR også modellering av gassproduksjon. Vi benytter oss
da av opplysninger om deponiets sammensetning, alder, kjemiske analyser og observasjoner
av setninger. Type målinger og modelleringer tilpasses det enkelte deponi og hva som er hensikten med
undersøkelsen.

Samtidig logging av gasskonsetrasjoner og differansetrykk under gulvet. Bygget ligger delvis på et deponi. Loggeresulatene kan gjøres øyeblikkelig tilgjengelige i DMRs skyløsning.

Hvis nødvendig følges karlegging, måling og modellering gjerne opp med prosjektering av
avbøtende tiltak og kontroll av tiltakets effekt.

DMR Miljø og Geoteknikk har lang erfaring med å utabeide tiltak for håndtering av problemer
med deponigass, og har utabeidet en veielder for Miljødirektoratet med en rekke anbefalinger
for bygg på og nær deponier.

DMR Miljø og Geoteknikk bistår i alle faser.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail