Krav til prøvetaking ved mudring

Krav til prøvetaking ved mudring

DMR har gjennom flere tiår jobbet med utvikling av metoder for prøvetaking, overvåkning, risikovurdering og tiltak i forurensede sedimenter på sjø- og fjordbunnen.

Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring (vedlikeholdsmudring og lignende) må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må ses i sammenheng med areal, volum, sedimentegenskaper, mulige forurensningskilder og sannsynligheten for lokal variasjon i sedimentkvalitet og forurensningsgrad. Vedlegg VIII i veileder for risikovurdering av forurenset sediment (M-409) gir retningslinjer for stasjonsplassering, antall prøvestasjoner, prøvetakingsutstyr og håndtering av prøver.

Mudringstiltak skal som hovedregel ikke medføre kjemisk forringelse av sjøbunnen etter at tiltaket er gjennomført sammenlignet med før tiltaksgjennomføring. For å få tilfredsstillende oversikt over egenskapene til sedimentene og eventuell forurensning i massene som ønskes mudret, skal det som hovedregel tas et tilstrekkelig antall kjerneprøver av sjøbunnen i det ønskete mudringsområdet.

Ved store tiltak skal det tas kjerneprøver som dekker det dybdeintervallet som skal mudres. Ved mellomstore tiltak bør man kreve kjerneprøver hvis dette er hensiktsmessig. For små mudretiltak er det i utgangspunktet ikke krav om kjerneprøver med mindre særskilte hensyn tilsier dette.

Bakgrunnen for kravet om kjerneprøver i forbindelse med mudringstiltak er for å sikre at tiltaksgjennomføringen skjer på den mest egnede måten. Blant annet sett i lys av potensiell spredning av forurensning ved tiltaksgjennomføringen, forsvarlig deponering av massene, og eventuell kjemisk forringelse av sjøbunnen ved at det er fare for at det mudres ned i mer forurensede lag.

Følgende dybdeintervaller skal som et minimum tas fra kjernen for analyse:

  • 1 overflateprøve 0-10 cm
  • 1 blandprøve av de dypeste 10 cm
  • 1 blandprøve av hele kjernen.

Dersom mektigheten på det mudrede laget er større enn 10 cm, må kjernen beskrives.  I særlige tilfeller kan forurensningsmyndighetene vurdere om sedimentundersøkelser kan unnlates. Ved mudring bør minst ett av følgende kriterier i så fall være oppfylt:

  • volumet som skal mudres er mindre enn 500 m3, det er ingen kjente forurensningskilder i nærheten og sedimentene består hovedsakelig av sand, grus og stein
  • forurensningssituasjonen er allerede tilfredsstillende kartlagt.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail

Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail