Avfallsdeklarering og klassifisering

Avfallsdeklarering og klassifisering

Gjenglemte kjemikalier, tanker og avfall kan ofte by på problemer under rive- eller rehabiliteringsarbeider. DMR kan bistå med klassifisering av kjemikalier, deklarering, emballering og bestilling av henting til godkjent avfallsanlegg.

Kjemikalier og farlig avfall må håndteres og transporteres forsvarlig. Mye farlig avfall er også farlig gods, det meste av farlig gods er også farlig avfall. Så raskt avfallet er definert som farlig gods inntrer regler om emballering, håndtering og transport av avfallet etter ADR/RID og forskrift om landtransport av farlig gods.

Leveringsplikten sikrer at helse- og miljøfarlige stoffer fases ut av kretsløpet og ikke akkumulerer hos virksomheter eller kommer på avveie. Avfallsforskriftens kapittel 11 og 16 stiller krav til virksomheter hvor det oppstår farlig avfall.

Hos alle virksomheter hvor det oppstår mer enn 1 kg farlig avfall i året, har virksomheten leveringsplikt minst en gang per år. Hensikten med kravet er at farlig avfall skal fases ut av kretsløpet og ikke akkumulere hos virksomheter eller medføre forurensning.

Farlig avfall skal deklareres før levering til mottak. Dette utføres av virksomheten selv eller kan utføres av ingeniør/rådgiver med fullmakt fra virksomheten. Deklareringen fylles ut elektronisk på: avfallsdeklarering.no.

Har din virksomhet behov for rådgivning, utarbeidelse av rutiner, tolkning av regelverk eller lignende så kontakt gjerne DMR for et uforpliktende tilbud.


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail