Kvikkleire, områdeskredfare og områdestabilitet

Kvikkleire, områdeskredfare og områdestabilitet

I områder med forekomst av kvikkleire eller andre jordarter med sprøbruddegenskaper, kan det være fare for områdeskred, ofte omtalt som kvikkleireskred. Slike skred kan ha stort omfang og store konsekvenser som medfører skader på bebyggelse og infrastruktur og kan være til fare for liv og helse. Det er derfor svært viktig å ha kontroll på forekomst av kvikkleire eller andre jordarter med sprøbruddegenskaper og ivareta sikkerheten mot områdeskred til enhver tid.

Kvikkleire finner man i terreng som ligger lavere enn marin grense, det høyeste havnivået etter siste istid. Marin grense varierer mellom 0 og 220 meter over dagens havnivå ulike steder i Norge. Kvikkleire kan også forekomme under sjøbunnen.

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med vurderinger og utredning av områdeskredfare og områdestabilitet, uansett om det gjelder regional oversiktskartlegging, arealplan eller byggesak.

Kontakt gjerne DMR Miljø og Geoteknikk AS med forespørsel om avklaring av områdeskredfare og områdestabilitet. Vi sørger for sikkerheten i prosjektet og for at saken blir tatt hele veien uansett om fare kan utelukkes på enkel måte eller om det blir behov for full faresoneutredning.

Oversiktskartlegging

Regional oversiktskartlegging har til formål å identifisere områder med større forekomster av kvikkleire der det kan være fare for store områdeskred. Oversiktskartleggingen utføres innledningsvis basert på bl.a. kartstudier og aktuelle topografiske kriterier, som danner grunnlag for å identifisere områder som potensielt kan være utsatt for fare for områdeskred. Innen mulige faresoner gjennomføres heretter befaring for registrering av lokale forhold, som bl.a. danner grunnlag for å avgrense utstrekning av mulige kvikkleiresoner, samt grunnundersøkelser for å avdekke større sammenhengende forekomster av kvikkleire. På bakgrunn av observasjoner fra befaringen samt utførte grunnundersøkelser vil noen av de innledende faresonene kunne friskmeldes, mens resten registreres som faresone.

Kartlagte kvikkleiresoner angis med løsne- og utløpsområde for mulig skred og klassifiseres med faregrads-, konsekvens- og risikoklasse. Klassifiseringen påvirker bl.a. kravene som stilles til dokumentasjon av områdestabilitet i reguleringsplaner og byggesaker.

Mindre forekomster av kvikkleire kan forekomme utenfor de kartlagte kvikkleiresonene og det er også store områder som ikke er dekket i oversiktskartleggingen. Generelt må derfor også områder utenfor kartlagte kvikkleiresoner vurderes nærmere med tanke på områdeskredfare og områdestabilitet i forbindelse med byggesaks- og planbehandling.

Områdeskredfare og områdestabilitet

Utbygging og tiltak i områder under marin grense må dokumenteres å ha tilstrekkelig sikkerhet mot fare for områdeskred. Sikkerhet mot områdeskred utredes etter NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».

I noen tilfeller kan enkle vurderinger dokumentere at det ikke er fare for områdeskred, mens utredning av områdeskredfare blir ganske omfattende i andre tilfeller.

Aktsomhetsområder med terreng som kan være utsatt for områdeskred avgrenses basert på terrengkriterier rundt terrenghelning og høydeforskjeller. Dersom tiltaket ikke ligger i terreng som er innenfor aktsomhetsområde er det ikke fare for områdeskred.

Innen mulige løsneområder som kan berøre tiltaket, kan områdeskredfare ofte utelukkes på enkel måte der det er berg i dagen, liten dybde til berg, eller der eksisterende grunnundersøkelser viser at det ikke er kvikkleire.

For tiltak som ligger innen mulig løsne- eller utløpsområde, er krav til dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot fare for områdeskred avhengig av bl.a. tiltakets tiltakskategori og påvirkning av skråningsstabiliteten. For tiltak innen tiltakskategori K0-K2 er kravene til sikkerhet oppfylt hvis ikke tiltaket forverrer stabiliteten. For tiltak innen tiltakskategori K0-K2 som forverrer stabiliteten eller tiltak innen tiltakskategori K3-K4, vil det være behov for befaring og/eller utførelse av geotekniske grunnundersøkelser.

Ved behov for utførelse av grunnundersøkelser kan DMR Miljø og Geoteknikk AS også bistå med gjennomføring av geotekniske grunnundersøkelser, les nærmere her.

Hvis ikke observasjoner fra befaring eller resultater av grunnundersøkelsene gir grunnlag for å avkrefte områdeskredfaren, dvs. tiltaket fortsatt ligger innen løsne- eller utløpsområde, må det gjøres full soneutredning.

Full soneutredning omfatter identifisering av faresone med avgrensning av utstrekning av løsne- og utløpsområder samt klassifisering av faregrads-, konsekvens- og risikoklasse. Videre må det dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet basert på stabilitetsberegninger. Dersom sikkerheten ikke er tilstrekkelig, må det gjennomføres stabilitetsforbedrende sikringstiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhetsfaktor.

Oslo


Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail

Trondheim


Jon Martin Støver Hofstad
Avdelingsleder, geotekniker
+47 950 39 865
E-mail