Miljøkartlegging av bygg

Miljøkartlegging av bygg

DMR Miljø og Geoteknikk utfører miljøkartlegging og utarbeider miljøsaneringsbeskrivelse i forbindelse med riving eller rehabilitering av bygg og konstruksjoner. Bygg inneholder gjennomsnittlig rundt 5 % farlig avfall, for å sikre at disse fraksjonene ikke kommer på avveie stilles det krav om kartlegging i Byggteknisk forskrift. 

For tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. Det samme gjelder andre bygningsfraksjoner som avfallsforskriften stiller krav om å fjerne.

I forbindelse med bygg- og anleggsarbeid trer ofte krav om miljøsaneringsbeskrivelse inn. Krav til miljøsaneringsbeskrivelse er hjemlet i TEK17, kap. 9. Miljøsaneringsbeskrivelsen sikrer at eventuelt farlig avfall blir håndtert forsvarlig og verner helse og miljø fra å komme i kontakt med skadelige stoffer. Ved utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse utføres det en befaring med tilhørende prøvetaking av tiltaket. Resultater og funn presenteres så i en rapport til bruk ved utførende arbeider. 

DMR har gjennom lang erfaring fra bygge- og anleggsprosjekter utarbeidet en rapport som er et praktisk og lett verktøy ute på byggeplass: alle funn er oppstilt på en enkel måte og er godt beskrevet med tanke på innhold, plassering og håndtering. 

Vi skreddersyr alltid rapporten til ditt prosjekt og størrelse. Miljøkartleggingsrapporten kan også brukes som hjelpemiddel ved estimering av prisbærende poster i anbud. Vi har bred erfaring med kartlegging av bygg for bl.a. innhold av:

  • asbest
  • BFH
  • ftalater
  • klorparafiner
  • KFK/HFK/HKFK
  • tungmetaller
  • PAH
  • PCB
  • pentaklorfenol.

DMR kan bistå med miljøsaneringsbeskrivelse av alle typer tiltak, og foreta nødvendige dokumentasjons- og materialanalyser. Vi kan også bistå med inngåelse av avtaler og korrespondanse med miljømyndighetene om undersøkelses- og dokumentasjonsomfang.

Vi har i tillegg erfaring med kjemikalier og avfallshåndtering, og kan være behjelpelig med utførelse og spørsmål knyttet til regelverk, dokumentasjon, merking, emballering, håndtering og levering.

I menyen kan du lese mer om DMRs rådgivningstjenester innenfor disse områdene:

DMR Miljø og Geoteknikk AS har sentral godkjenning og ansvarsrett til å gjennomføre miljøkartlegging av bygg i tiltaksklasse 1, 2 og 3.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail