Avfallsdeklarering og klassifisering

Avfallsdeklarering og klassifisering

Gjenglemte kjemikalier, tanker og avfall kan ofte by på problemer under rive- eller rehabiliteringsarbeider. DMR kan bistå med klassifisering av kjemikalier, deklarering, emballering og bestilling av henting til godkjent avfallsanlegg.

Leveringsplikten sikrer at helse- og miljøfarlige stoffer fases ut av kretsløpet og ikke akkumulerer hos virksomheter eller kommer på avveie. Avfallsforskriftens kapittel 11 og 16 stiller krav til virksomheter hvor det oppstår farlig avfall.

Hos alle virksomheter hvor det oppstår mer enn 1 kg farlig avfall i året, har virksomheten leveringsplikt minst en gang per år. Hensikten med kravet er at farlig avfall skal fases ut av kretsløpet og ikke akkumulere hos virksomheter eller medføre forurensning.

Farlig avfall skal deklareres før levering til mottak. Dette utføres av virksomheten selv eller kan utføres av ingeniør/rådgiver med fullmakt fra virksomheten. Deklareringen fylles ut elektronisk på: avfallsdeklarering.no.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail