Ved overtakelse av eiendommer og prosjekter kan disse ofte inneha tanker med forskjellig innhold, gjenglemte kjemikalier og ukjente stoffer. DMR kan bistå med klassifisering av farlig avfall og kjemikalier, deklarering, emballering og bestilling av henting til godkjent avfallsanlegg.

Avfallsforskriften kapittel 11 og 16 stiller krav til virksomheter hvor det oppstår farlig avfall. Hos alle virksomheter hvor det oppstår mer enn 1 kg farlig avfall i året, har virksomheten leveringsplikt minst en gang per år. Hensikten med kravet er at farlig avfall skal fases ut av kretsløpet og ikke akkumulere hos bedrifter.

Farlig avfall og -gods skal deklareres før levering til mottak. Dette utføres av virksomheten selv eller kan utføres av ingeniør med fullmakt fra virksomheten. Deklarering skjer ved at avfallsprodusenten fyller ut elektronisk deklarasjonsskjema for farlig avfall på avfallsdeklarering.no.

Avfallsprodusenten skal fylle ut feltene som omhandler opplysninger om avfallsprodusenten og avfallet, samt avfallsstoffnummer og EAL-kode. Avfallsstoffnummer er en firesifret kode som brukes til å angi ulike typer farlig avfall. EAL-koden er den sekssifrede koden som betegner den aktuelle avfallstypen og opphavet. Mange typer kjemikalier er også klassifisert som farlig gods og må også klassifiserer og håndteres iht. ADR/RID

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.