Modellering av gassproduksjon

Modellering av gassproduksjon

Gassproduksjonen og utslippene fra deponier er avhengige av en rekke faktorer, og vil være
individuell for hvert deponi. Gassproduksjonen for hvert deponi kan generelt forenkles til å være en funksjon av avfallssammensetning, avfallsmektighet og avfallets alder. I tillegg er det forskjellige nedbrytningshastighet for forskjellige avfallstyper.

Det finnes flere anerkjente modeller for modellering av gassproduksjon i deponier, blant annet
TA2079 utviklet hos SFT1 (forløper til Miljødirektoratet) og IPPC2s modell fra 2006 som er mye den
samme som SFTs modell og LandGEM som er en modell utviklet a US EPA3. DMR Miljø og Geoteknikk benytter kunnskap fra disse anerkjente modellene og annen faglitteratur til modellering av deponigassproduksjon og nedbryting i deponier.

Med kunnskap om årlige setninger på deponiet og deponiets mektighet (dybde) kan vi også bruke
disse opplysningene til modellering av gassproduksjonen. Fordelen med en slik tilnærming er at det
kan beregnes gassproduksjon innenfor gitte områder. Dette kan gjøre eventuelle tiltak mer målrettet
og riktigere dimensjonert.

Eksempel på beregnet
gassproduksjon under bygning som ligger på
et deponi. Fargeskalaen viser intensiteten i
gassproduksjon per tidsenhet.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

1SFT = Statens forurensningstilsyn. Forløper til Miljødirektoratet
2IPCC= International Panel on Climate Change
3US EPA= United States Envirnmental Protetion Agency


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail