Oppgraving og håndtering av forurenset grunn

Oppgraving og håndtering av forurenset grunn

Den aller mest brukte metoden for fjerning av forurenset jord er oppgraving. Dette skyldes flere forhold, bl.a. at det normalt er en opprensningsmetode som er relativt hurtig sammenliknet med «in situ»-opprensninger, som typisk kan ta flere år. Jord tett på overflaten som utgjør en risiko i f.eks. barnehager kan fjernes raskt og det regnes for å være en sikker metode for å fjerne forurenset jord. 

Det er ved graveløsninger viktig med grundig sortering av de utgravde jordmassene, da både reisevei og pris vil avhenge av forurensingsnivået i jorda som graves opp.

Graveplaner, gravetilsyn og supplerende prøver for å ev. avgrense forurensning vil dermed ofte kunne lønne seg, da det er med på å sikre en ordentlig sortering, og å forhindre at unødvendig mye masser blir levert til deponi.

DMR tar ofte, når det er relevant, kontakt med relevante miljømyndigheter for å fastsette undersøkelsesprogrammet, herunder prøve- og analyseomfang, prøvetakningsmetoder mv., slik at dette er avtalt med miljømyndigheten i forkant. I en rekke tilfeller vil det være mulig å få myndighetene til å godkjenne gjenbruk av lettere forurenset jord. Dette kan medføre betydelige besparelser på bygge- og anleggsprosjekter. 

Hvis det i forbindelse med de foretatte analysene konstateres forurensning, er DMR behjelpelige med å finne gode og kostnadseffektive løsninger for levering av forurenset jord.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud på uttak og analyse av jordprøver.

Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail