Hydrogeologi og grunnvann

Hydrogeologi og grunnvann

Det meste av tilgjengelig ferskvann i verden er grunnvann. En definisjon av grunnvann er alt vann som fyller porerommet i grunnen, og forvaltes i Norge i hovedsak gjennom Vannressursloven. Loven sier blant annet at det skal vises aktsomhet ved alle grunnvannstiltak, slik at grunnvannet ikke påvirkes til skade eller ulempe for allmenne eller private interesser.

De fleste tiltak som gjennomføres i grunnen kan påvirke grunnvannet, og det er derfor viktig at tiltaket gjennomføres på en forsvarlig måte. I flere sammenhenger vil grunnvann være et problem, for eksempel med dype byggegroper under grunnvannstanden eller ved innlekkasje til tunneler. For å kunne gjøre gode tiltak er det viktig å kartlegge de hydrogeologiske forholdene tidlig i prosjekter, slik at man unngår uheldige og dyre overraskelser under anleggsperioden. Erfaring viser dessverre at grunnvannet ofte neglisjeres, og først vurderes når det blir et problem i anleggsperioden. Resultatet blir da ofte løsninger som er betydelig dyrere enn nødvendig.

Grunnvann er og en svært viktig ressurs, og brukes ofte som råvannskilde i drikkevannsforsyninger. Dette er spesielt egnet til enkelthusholdninger, mindre tettsteder og hytteområder, men kan også forsyne hele byer. DMR har lang erfaring med vurdering og etablering av drikkevannsforsyninger fra grunnvann.

DMR kan bistå i de fleste hydrogeologiske problemstillingene, herunder:

 • Numerisk grunnvannsmodellering av enkle og komplekse hydrogeologiske problemstillinger
 • Utredning av råvannskilder til drikkevann
 • Risikovurdering av drikkevannskilder ifbm. utbyggingstiltak (vindparker, veianlegg, datalagringssenter m.m.)
 • Risikovurdering og vurdering av konsekvenser ved grunnvannssenkning som følge av inngrep i grunnen
 • Grunnvannssenkning
 • Vurdering av dimensjonerende grunnvannstand
 • Overvåkning av grunnvann og poretrykk
 • Prosjektering av brønner i løsmasser og fjell
 • Hydrogeologiske feltundersøkelser, som slugtester, pumpetester, kornfordelingsanalyser m.m.
 • Infiltrasjonstester ifbm. overvannshåndtering
 • Vannbalansevurderinger
 • Vurdering av myr
 • Spredningsvurdering.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Jonas Thu Olsen
Hydrogeolog
+47 977 97 512
E-mail