DMR Miljø og Geoteknikk AS har ekspertise innen fagområdet geoteknikk og tilbyr rådgivning rundt grunnarbeider for både store og små prosjekter tilpasset aktuelle planfase eller byggesaksnivå.

Geoteknisk rådgivning innebærer vanligvis avklaring av grunnforhold, anleggs- og fundamenteringsarbeider, stabilitet av skråninger samt utredning av områdeskredfare.

Videre gis geoteknisk rådgivning eksempelvis ifm. terrengtiltak som fyllinger, skjæringer, planeringsarbeider, gravearbeider mm., grunnforsterkning og poretrykk/grunnvann.

DMR Miljø og Geoteknikk AS tilbyr geoteknisk rådgivning innenfor bl.a:

  • bygg: bolig- og fritidseiendom, institusjonsbygg, landbruks- og industribygninger mm.
  • anlegg: veianlegg, jernbane, vann- og avløpsledninger, havneanlegg mm.
  • konstruksjoner: spunt, støttemurer mm.

Ifm. gjennomføring av prosjekt foretas også befaring og geoteknisk oppfølgning i felt og på byggeplass i omfanget det er relevant.

Behov og detaljeringsgrad for avklaring av grunnforhold samt geotekniske vurderinger og prosjektering avhenger typisk av hvilken fase prosjektet befinner seg i. DMR Miljø og Geoteknikk AS tilbyr geoteknisk bistand i alle faser av prosjekt, dvs. både ved utarbeidelse av arealplaner som kommuneplan, kommunedelplan, områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan samt ved utvikling av skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt for bygg, anlegg og konstruksjoner. Som regel tilfører geoteknisk rådgivning mer verdi jo tidligere i prosessen geotekniker involveres.

Kontaktperson


Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail