Geoteknikk

DMR Miljø og Geoteknikk AS har ekspertise innen fagområdet geoteknikk og tilbyr rådgivning rundt grunnarbeider for både store og små prosjekter tilpasset aktuelle fase, plan- eller byggesaksnivå. Behov for geoteknisk rådgivning og bistand omfatter typisk utførelse av grunnundersøkelser, befaring i felt, prosjektering (vurderinger, analyser og beregninger) og/eller oppfølgning i byggefase. DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med geoteknisk kompetanse i forbindelse med alt fra innledende vurderinger til detaljprosjektering og oppfølgning på byggeplass og tilstreber med faglig stolthet å skape trygghet og visshet for at geoteknikk blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom hele prosessen.

Tjenester

DMR Miljø og Geoteknikk AS tilbyr blant annet følgende tjenester innenfor geoteknikk:

  • planlegging, koordinering, oppfølgning og utførelse av grunnundersøkelser (både felt- og laboratorieundersøkelser)
  • geoteknisk rådgivning og prosjektering for bygg, anlegg og konstruksjoner samt oppfølgning av anleggsarbeider
  • kartlegging av kvikkleiresoner samt utredning av områdeskredfare og vurdering av områdestabilitet (sikkerhet mot fare for kvikkleireskred)
  • utarbeidelse av dokumentasjon for byggesaksbehandling herunder erklæring om ansvarsrett for geoteknisk prosjektering
  • uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse iht. plan- og bygningsloven (PBL) og byggesaksforskriften (SAK10), utvidet kontroll av prosjektering iht. Eurokode 0 samt uavhengig kvalitetssikring av utredning av områdeskredfare iht. NVE veileder 1/2019

Kontakt gjerne DMR Miljø og Geoteknikk AS for rådgivning eller konkrete tilbud.

Profesjonell samarbeidspartner

DMR Miljø og Geoteknikk AS utfører rådgivning for alt fra privatpersoner, utbyggere, prosjekterende og entreprenører til offentlige etater.

Prosjekter krever iblant tett samarbeide med oppdragsgiver og/eller tverrfaglig koordinering av grensesnitt mot annen rådgivende virksomhet eller entreprenør. DMR Miljø og Geoteknikk AS tilstreber å bidra til inspirerende samarbeid som sørger for effektive og gode løsninger.

DMR Miljø og Geoteknikk AS er opptatt av at kvalitet og troverdighet er avgjørende for en rådgivningsvirksomhet og er opptatt av å levere ytelser og produkter, hvor omfang og kvalitet svarer til oppdragsgivers forventninger og krav. Vi gjør det som er nødvendig for at prosjektet skal være trygt og at myndighetskrav skal være tilfredsstilt, hverken mer eller mindre.

Les nærmere om DMR Miljø og Geoteknikk AS her og våre verdier, misjon og visjon her.

Sentral godkjenning

DMR Miljø og Geoteknikk AS innehar sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (PBL) og Byggesaksforskriften (SAK10) for:

  • prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 og 2
  • kontroll av prosjektering og utførelse for geoteknikk i tiltaksklasse 1 og 2

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan også ivareta prosjektering samt kontroll av prosjektering og utførelse for geoteknikk i tiltaksklasse 3, avhengig av tiltakets art.

Sertifiseringer

DMR Miljø og Geoteknikk AS sitt ledelsessystem er ISO-sertifisert. Ledelsessystemet omfatter sertifisering etter:

  • ISO 9001:2015, Kvalitetsstyringssystem, les nærmere her.
  • ISO 14001:2015, Miljøledelsessystem, les nærmere her.
  • ISO 45001:2018, Arbeidsmiljøledelsessystem, les nærmere her.

Videre er DMR Miljø og Geoteknikk AS sertifisert iht. ISO 26000/DS 49001 innen sosial og samfunnsmessig ansvarlighet, les nærmere her.

Oslo


Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail

Trondheim


Jon Martin Støver Hofstad
Avdelingsleder, geotekniker
+47 950 39 865
E-mail