Rådgivning og prosjektering

Rådgivning og prosjektering

Bygg- og anleggsvirksomhet krever forsvarlig geoteknisk rådgivning og prosjektering for grunn- og fundamenteringsarbeider.

Geoteknisk rådgivning og prosjektering innebærer vanligvis avklaring av grunnforhold, anleggs- og fundamenteringsarbeider, stabilitet av skråninger samt utredning av områdeskredfare.

DMR Miljø og Geoteknikk AS tilbyr geoteknisk rådgivning innenfor bl.a.:

 • Eneboliger, fritidseiendom, leilighets- og næringsbygg, institusjonsbygg, landbruks- og industribygninger mm.
 • veianlegg, jernbane, vann- og avløpsledninger, havneanlegg mm.
 • terrenginngrep, byggegrop, spunt, støttemurer mm.

Kontakt gjerne DMR Miljø og Geoteknikk AS med forespørsel rundt geoteknisk rådgivning og prosjektering for aktuelt prosjekt.

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med geoteknisk rådgivning og prosjektering for en lang rekke av vanlige geotekniske arbeider og konstruksjoner og utføres med bakgrunn i gjeldende regelverk og retningslinjer. Geoteknisk rådgivning og prosjektering må ofte sees i sammenheng med en eller flere andre fagområder og utføres da i tverrfaglig koordinering.

Geotekniske vurderinger, analyser og beregninger sammenfattes i vurderings- eller prosjekteringsrapport som danner grunnlag for videre planlegging og utførelse.

Geoteknisk bistand tilbys ifb. både planlegging og/eller utførelse av geotekniske arbeider. Ifb. utførelse foretas også befaring og geoteknisk oppfølgning i felt og på byggeplass i omfanget det er relevant.

Behov og detaljeringsgrad for avklaring av grunnforhold samt geotekniske vurderinger og prosjektering avhenger typisk av hvilken fase prosjektet befinner seg i. DMR Miljø og Geoteknikk AS tilbyr geoteknisk bistand i alle faser av prosjekt, dvs. både ved utarbeidelse av arealplaner som kommuneplan, kommunedelplan, områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan samt ved mulighets- og konseptstudier og utvikling av skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt for bygg, anlegg og konstruksjoner.

Kunnskap om de aktuelle grunnforholdene, herunder lagdeling og grunnvannstand, er viktig grunnlag for geoteknisk rådgivning. Dersom det ikke er utført tilstrekkelig med grunnundersøkelser tidligere kan DMR Miljø og Geoteknikk AS bistå med gjennomføring av geotekniske grunnundersøkelser, les nærmere her.

Rådgivning i tidlig fase

I tidlig fase er det ofte ikke nødvendig med omfattende geoteknisk prosjektering eller grunnundersøkelser. Likevel tilfører geoteknisk rådgiving som regel mer verdi jo tidligere i prosessen geotekniker involveres. Innledende forundersøkelser og vurderinger kan danne grunnlag for vurdering av grunnens byggtekniske egenskaper og prosjektets byggbarhet og gjennomførbarhet. Dette vil være med på å identifisere geotekniske utfordringer som kan oppstå i prosjektet og hvilke problemstillinger som må vurderes nærmere og sikres ivaretatt i senere fase av prosjektet.

Detaljprosjektering

Prosjektering omfatter en kombinasjon av vurderinger, analyser og beregninger for planlagte tiltak. Prosjekteringen skal sikre at gjeldende myndighetskrav er identifisert og tilfredsstillende ivaretatt i prosjektet.

Eksempler på oppgaver som løses innen geoteknisk prosjektering er:

 • terrenginngrep som fyllings- eller gravearbeider
 • masseutskiftning og grunnforsterkning
 • områdestabilitet og behov for sikringstiltak
 • lokalstabilitet av skråninger
 • grøftegraving med åpen graving eller grøftekasser
 • etablering og sikring av utgraving for byggegrop
 • dimensjonering av spuntvegger og støttemurer
 • fundamentering for bygg og konstruksjoner
 • bæreevne og setningspotensiale i grunnen

Tolkning av utførte grunnundersøkelser og fastsettelse av materialparametere for grunnen er viktig del av alle prosjekteringsoppgaver, ettersom type av løsmasser, styrke- og deformasjonsegenskaper samt grunnvannsforhold har betydning for det endelige løsningsvalget.

Oppfølging av anleggsarbeider

Dersom det er spesielle forhold som tilsier at det er behov for oppfølgning av anleggsarbeider i byggefase kan DMR Miljø og Geoteknikk AS også bistå med oppfølgning av anleggsarbeidet.

Oslo


Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail

Trondheim


Jon Martin Støver Hofstad
Avdelingsleder, geotekniker
+47 950 39 865
E-mail