Håndtering av deponigass i og rundt bygg

Håndtering av deponigass i og rundt bygg

Ved bygging på eller nær deponiområder er det kritisk med effektive løsninger som håndterer deponigass. Løsningene må forebygge innsig og oppsamling av deponigass under bygningsmassen.

Deponigass består i hovedsak av ca 60% CH4 (metan) og 40 % CO2 (karbondioksid) når den oppstår. I de aller fleste tilfeller vil gassblandingen som påtreffes være en annen. Blant annet på grunn av at luft trenger ned i deponiet, og at metan oksideres til karbondioksid. Gassene som kan påtreffes i større konsentrasjoner i tillegg til metan og karbondioksid vil da i hovedsak være oksygen og nitrogen. I tillegg til de overnevnte gassene kan det finnes et stort antall andre gasser i blandingen. Det kan nevnes amoniakk, NMVOC[1], hydrogensulfid, hydrogen og karbonmonoksid. Disse opptrer i mye mindre konsentrasjoner. Gjerne samlet sett under 1% av totalen.

Metan er eksplosiv i konsentrasjoner mellom 5% og 15% i blanding med luft. 5% regnes som «LEL» (lower explotion limit) for metan.

I tillegg til eksplosjonsfare og kvelningsfare ved luftfortrenging ved høye deponigasskonsentasjoner er det også helserisiko forbundet med flere av de andre gassene. For flere av disse gassene finnes det grenseverdier.

DMR Miljø og Geoteknikk er en ledende aktør med spesialistkompetanse på utvikling og implementering av tiltak mot innsig av deponigass til bygde miljøer. Vi identifiserer den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen tilpasset akkurat deres behov, enten det er behov for state-of-the-art viftesystemer eller gjennom mer passive tiltak som sikrer god luftsirkulasjon.

Vi tilbyr bistand til både byggherrer, entreprenører og utviklere i nybyggprosjekter og eiere av eksisterende bygningsmasse.

DMR Miljø og Geoteknikk kan stille med det meste av nødvendig instrumentering for undersøkelser i eller under bygningsmasse, i deponier og grunnen rundt. Vi har også en utviklingsavdeling som kan utvikle løsninger spesielt for ditt prosjekt.

Våre erfarne spesialister sikrer ivaretakelse av sikkerhets- og miljøkrav gjennom hele byggeprosessen og i sluttproduktet.

Ta kontakt med DMR for rådgivning eller for å motta et konkret tilbud tilpasset ditt prosjekt. Vårt team av erfarne miljø- og geoteknikkeksperter er klare til å bidra til at ditt prosjekt blir en suksess, og hvor miljø og sikkerhet er satt i høysetet.


[1] Ikke metan, flyktige organiske forbindelser (for eksempel benzen, toulen og en rekke andre stoffer)


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail