Byggesaksbehandling

Byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven (PBL) med tilhørende forskrifter TEK17 «Byggteknisk forskrift» og SAK10 «Byggesaksforskriften» stiller krav til planlegging, prosjektering og utførelse av tiltak med tilhørende søknadsplikt og gjennomføring av byggesaksprosessen.

Plan- og bygningsloven (PBL) krever at det innhentes tillatelse før de fleste større byggearbeider iverksettes. Tillatelse innhentes ved at byggesøknad sendes til kommunen for saksbehandling.

En byggesøknad kan behandles som ett-trinns søknad om igangsettingstillatelse eller deles opp i to-trinns søknad om først rammetillatelse og deretter igangsettingstillatelse. Ved rammetillatelse foretas det i hovedsak en avklaring av det planlagte tiltakets ytre rammer og om det i det hele tatt kan realiseres. For igangsettingstillatelse må eksempelvis tekniske krav etter gjeldende regelverk være tilfredsstilt. Tiltak kan ikke settes i gang før det er gitt igangsettingstillatelse.

Dersom byggesøknaden inneholder mangler etter at den er sendt til kommunen, eller hvis den innsendte dokumentasjonen er utilstrekkelig, vil kommunen informere om dette og henvise til supplerende dokumentasjon som må vedlegges. Det er ikke uvanlig at dette blir tilfelle.

Ved både ett-trinns søknad og for rammetillatelse ved to-trinnsøknad stiller kommunen ofte krav om dokumentasjon av sikkerhet mot områdeskredfare. Kommunen kan eksempelvis også kreve at deler av prosjekteringen ansvarsbelegges, dette gjelder ofte vurdering og utredning av områdeskredfaren.

Ved to-trinns søknad kan kommunen i forbindelse med utstedelse av rammetillatelse fastsette vilkår som må være oppfylt før det kan gis igangsettingstillatelse. Tilsvarende vilkår kan også kreves oppfylt ved ett-trinns søknad. Dette kan eksempelvis være krav om geotekniske grunnundersøkelser for kartlegging av grunnforhold, geoteknisk vurdering av aktuelle tiltak eller ansvarsbelegning av fagområdet geoteknikk i byggesaken.

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med utarbeidelse av geoteknisk dokumentasjon ifm. byggesaksbehandlingen, og hvis aktuelt tilhørende erklæring om ansvarsrett for geoteknisk prosjektering (PRO) og/eller uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering (KPR) og utførelse (KUT) samt samsvarserklæring og/eller kontrollerklæring for gjennomført prosjektering eller uavhengig kontroll.

Geoteknisk prosjektering og kontroll

Jf. PBL §21-2 og SAK10 §5-4 er det for søknadspliktige tiltak krav om inndeling i relevante og aktuelle ansvarsområder innen prosjektering, utførelse og kontroll, hvis ikke det søkes om tiltak som forestås av tiltakshaver selv, der det skal erklæres ansvarsrett for alle ansvarsområder i tiltaket.

Ved erklæring om ansvarsrett påtar foretaket seg ansvaret for at de oppgavene ansvarsområdet omfatter, blir gjennomført i samsvar med kravene gitt i plan- og bygningsloven (PBL) med tilhørende forskrifter samt evt. tillatelser.

Når de ansvarlige foretak helt eller delvis har utført sine oppgaver innenfor sitt ansvarsområde skal foretakene utarbeide samsvarserklæringer for prosjektering og utførelse, og kontrollerklæring for kontroll, som bekrefter ferdigstilte arbeider.

Fagområdet geoteknikk er ofte relevant ansvarsområde med krav om erklæring av ansvarsrett for prosjektering. Relevante oppgaver/arbeider innen fagområdet inndeles i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 iht. SAK10 basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. For geoteknikk innen tiltaksklasse 2 og 3 er det iht. SAK10 obligatorisk krav om uavhengig kontroll og dermed erklæring av ansvarsrett for kontroll av geoteknisk prosjektering og utførelse.

I noen tilfeller kan geoteknisk vurdering og prosjektering løses ved et enkelt geoteknisk notat, mens det i andre tilfeller vil være mer komplisert og eksempelvis kan være behov for utførelse av geotekniske grunnundersøkelser i tillegg.

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan erklære ansvarsrett innen fagområdet geoteknikk for både prosjektering, les nærmere om prosjektering her, og uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse, les nærmere om uavhengig kontroll her.

DMR Miljø og Geoteknikk AS innehar sentral godkjenning for ansvarsrett, etter plan- og bygningsloven (PBL) og Byggesaksforskriften (SAK10), for prosjektering og uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse for geoteknikk i tiltaksklasse 1 og 2, men kan også ta på seg prosjektering samt uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse for geoteknikk i tiltaksklasse 3, avhengig av tiltakets art.

Sikkerhet mot områdeskredfare

Jf. PBL §28-1 og SAK10 §5-4 er det for søknadspliktige tiltak krav om dokumentasjon av sikkerhet mot fare og skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Dette omfatter sikkerhet mot flom og stormflo, skred i bratt terreng (snøskred, sørpeskred, jordskred, flomskred, steinskred og steinsprang) og områdeskred (ofte omtalt kvikkleireskred).

TEK17 §7-3 stiller krav til sikkerhet mot områdeskred, som må dokumenteres iht. NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». I byggesaker hvor områdeskredfaren ikke er utredet på tidligere plannivå, må utredning gjennomføres ved byggesak.

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med utredning og vurdering av områdeskredfare og områdestabilitet, herunder behov for eventuelle sikringstiltak, les nærmere her.

Oslo


Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail

Trondheim


Jon Martin Støver Hofstad
Avdelingsleder, geotekniker
+47 950 39 865
E-mail