Miljøfremmede stoffer i inneklima

Miljøfremmede stoffer i inneklima

Der blir i stigende grad fokuserte på inneklimaproblemer i boliger i forbindelse med risikoen for påvirkning fra forurensningsstoffer.

Forurensingspåvirkning av inneklimaet kan oppstå, dels fra avdampning fra forurensning av jord og grunnvann og dels fra prosessdamper direkte fra virksomheter, som ligger nær beboelsesbygninger. Renserier er et godt eksempel på dette.

DMR har stor erfaring i å utføre inneklimaundersøkelser for miljøfremmede stoffer, og kan komme med våres kompetanse for å avhjelpe problemene.

Hvis det ved de innledende undersøkelser viser seg, at der er et inneklimaproblem, vil det typisk være nødvendig med en mere omfattende undersøkelse av problemets omfang. Det vil i denne forbindelse, typisk være nødvendig å foreta en rekke supplerende undersøkelser for nærmere å kartlegge forurensningens beliggenhet og nivå og foreta en vurdering av hvordan forurensningen spredes til inneklimaet.

Disse undersøkelser vil typisk omfatte supplerende poreluftundersøkelser eller målinger i inneklimaet. Disse kan utføres på en rekke måter, ved omkostningene og sikkerheten vedr. vurderingen av forurensningens omfang og den risiko forurensningen utgjør, kan minimeres.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail