Undersøkelse og tiltaksplan

Undersøkelse og tiltaksplan

Forurensningsundersøkelse og utarbeidelse av tiltaksplan

DMR foretar årlig flere hundre forurensningsundersøkelser med tilhørende tiltaksplaner.

Normalt starter en forurensingsundersøkelse med en historisk redegjørelse. På bakgrunn av kunnskap om eiendommens tidligere og nåværende arealbruk, vurderes hvilke forurensningskomponenter det vil være relevant å undersøke for, og dermed hvor det skal tas prøver. Dette for at det er mulig å begrense undersøkelsesomfanget til nettopp det som er relevant.

Forløpet i forbindelse med en forurensningsundersøkelse ser typisk slik ut:

  • Historisk redegjørelse og avklaring av hvilke potensielle forurensningskilder det er/har vært på eiendommen.
  • Orienterende forurensingsundersøkelser til vurdering av om eiendommen er forurenset.
  • Eventuell supplerende undersøkelser til avgrensning av forurensning.
  • Utarbeidelse av tiltaksplan.

I en rekke tilfeller utarbeides en risikovurdering i forhold til den konstaterte forurensningen. DMR har stor erfaring i utarbeidelse av risikovurderinger.

Det kan i mange oppdrag være en fordel å kombinere miljø og geotekniske undersøkelser.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud i forbindelse med gjennomføring av forurensingsundersøkelser eller utarbeidelse av tiltaksplaner.

Risikovurdering av jordforurensning

Forurensningsundersøkelser omfatter ofte også utarbeidelse av risikovurderinger. Det er en viktig del av oppgaveløsningen i de tilfellene hvor det kan være store kostnader forbundet med å fjerne forurensningen, det ikke er mulig å fjerne forurensningen eller hvor det er en en risiko for ytterligere forurensning hvis det gjøres tiltak.

En god risikovurdering vil ofte være til hjelp for å finne løsninger som er både billigere og mer miljøvennlige enn bare å rense opp forurensningen.

DMR har utarbeidet risikovurderinger for en lang rekke stoffer og produkter.

Risikovurderingene har omfattet alt fra barnehager og bolighager, med mindre diffuse PAH- og tungmetallforurensninger, til risikovurderinger i forhold til resipient- og grunnvannsinteresser omkring deponier.

Vi har arbeidet mye med inneklima i bygninger på eiendommer forurenset med klorerte løsemidler eller oljeprodukter. Vi har der gjennomført inneklimamålinger, og derefter prosjektert tiltak for å redusere risikoen. Eksempel på tiltak har ært diffusjonstett membran, etablering av overtrykk i eksisterende bygg, ventilasjon under bygning og en rekke kombinasjoner av disse løsningene.

I tilfeller hvor det er konstatert forurensning, som utgjør en risiko for nåværende eller planlagte arealbruk, har DMR vært med på å utarbeide tiltaksplaner for å fjerne denne risikoen, f.eks. ved hel eller delvis opprensning, eller ved å hindre kontakt med den forurensede jorda ved utlegning av markeringsnett eller etablering av belegg m.m.

DMR har flere ansatte som over flere år har avholdt kurs i risikovurdering av forurenset grunn.

DMR har også vært med å utvikle nye prøvetakningsmetoder og prøvetakingsutstyr som kan benyttes til å forbedre risikovurderinger.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail