Uavhengig kontroll og kvalitetssikring

Uavhengig kontroll og kvalitetssikring

Uavhengig kontroll og kvalitetssikring er en tredjepartskontroll som utføres av uavhengig foretak.

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med følgende kontrollarbeider:

  • uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering og utførelse iht. Plan- og bygningsloven (PBL) og SAK10 «Byggesaksforskriften»
  • utvidet kontroll av geoteknisk prosjektering og utførelse iht. Eurokode 0 (og Statens vegvesen vegnormal N200 og Bane NORs tekniske regelverk)
  • uavhengig kvalitetssikring av utredning av områdeskredfare iht. NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»

Ved gjennomføring av tredjepartskontroll tror DMR Miljø og Geoteknikk AS på at man kommer lengst med dialog og har således alltid fokus på tidlig og godt samarbeid med ansvarlig prosjekterende/utførende.

Uavhengig kontroll iht. PBL/SAK10

For tiltak der geoteknisk prosjektering og/eller utførelse er plassert i tiltaksklasse 2 eller 3 iht. SAK10 «Byggesaksforskriften» er det for geoteknikk/grunnarbeider krav om obligatorisk uavhengig kontroll (UAK) av prosjektering (KPR) og/eller utførelse (KUT). Dersom geoteknisk prosjektering og/eller utførelse ikke er plassert i tiltaksklasse 2 eller 3 kan kommunen likevel stille krav om uavhengig kontroll.

Prosjekteringskontrollen omfatter bl.a. kontroll av kvalitetssikringsrutiner til ansvarlig prosjekterende og at det er utført tilstrekkelig prosjektering som produksjonsunderlag for utførelsen. Utførelseskontrollen omfatter bl.a. kontroll av kvalitetssikringsrutiner til ansvarlig utførende og at tiltaket blir utført i samsvar med prosjekteringen.

Utvidet kontroll iht. Eurokode 0

Eurokode 0 (NS-EN 1990) setter krav til prosjekterings- og utførelseskontroll avhengig av fastsatt konsekvens- og pålitelighetsklasse for tiltaket. Kontrollomfanget følger av valgt prosjekteringskontrollklasse (PKK) og utførelseskontrollklasse (UKK).

For tiltak innen konsekvens- og pålitelighetsklasse CC2/RC2 eller CC3/RC3 vil det være krav om minimum prosjekterings- og utførelseskontrollklasse henholdsvis PKK2/UKK2 og PKK3/UKK3, som medfører krav om utvidet kontroll etter Eurokode 0.

Utvidet kontroll omfatter bl.a. kontroll av kvalitetssikringsrutiner til ansvarlig prosjekterende/utførende og ved prosjekterings- og utførelseskontrollklasse PKK3/UKK3 må omfanget av kontrollen av prosjektering og/eller utførelse være tilstrekkelig til å gi tillit til at det faglige arbeidet er tilfredsstillende.

Krav til uavhengig kontroll iht. SAK10 og utvidet kontroll iht. Eurokode 0 overlapper delvis hverandre og kontrollene kan derfor med fordel forenes og utføres av samme foretak.

Statens vegvesen vegnormal N200 og Bane NORs tekniske regelverk stiller også krav til utvidet kontroll etter Eurokode 0. Vegnormal N200 stiller supplerende krav til at kontrollen skal utføres som en faglig kontroll ved prosjekterings- og utførelseskontrollklasse PKK3/UKK3. Faglig kontroll omfatter bl.a. vurdering av konsept og løsninger.

Uavhengig kvalitetssikring iht. NVE veileder 1/2019

For tiltak som tilhører tiltakskategori K3-K4 og som kan berøres av et områdeskred, dvs. tiltaksområdet inngår i løsne- eller utløpsområde for kvikkleiresone, iht. NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred», er det krav om uavhengig kvalitetssikring (UKS) av utredningen av områdeskredfaren. Den uavhengige kvalitetssikringen skal sikre at utredningen har tilstrekkelig kvalitet og at denne er i samsvar med NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».

Oslo


Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail

Trondheim


Jon Martin Støver Hofstad
Avdelingsleder, geotekniker
+47 950 39 865
E-mail