Grunnvann i industri

Grunnvann i industri

Grunnvann vil i mange tilfeller være godt egnet som vannforsyning i industri, spesielt i rurale strøk hvor infrastrukturen ikke er tilrettelagt for offentlig vannforsyning. Grunnvannsforsyning kan åpne opp muligheter for industri i områder som tidligere ble sett på som uegnet. Grunnvann kan for eksempel brukes til smolt- og settefiskanlegg, kjøling til datalagringssenter eller til produksjonsvann i snø- eller spaanlegg. I mange tilfeller vil bruken av grunnvann framfor behandlet drikkevann også være et bærekraftig tiltak, hvor man besparer en presset offentlig ressurs som behandlet rent drikkevann. Det kan også være kostnadsbesparende for bedriften, som ikke vil være avhengig av offentlig vannforsyning.

Utover at grunnvann alltid er tilgjengelig i grunnen (om i forskjellige mengder), er det i tillegg mange fordeler med å benytte grunnvann som vannforsyning. Dersom grunnvannsuttak prosjekteres riktig vil grunnvann som regel ha stabil vannkjemi, stabil temperatur året rundt og være mindre utsatt for kortsiktige trender i nedbør. I tillegg er grunnvann mindre utsatt for forurensning.

Grunnvannets stabile temperatur og kvalitet gjør det i mange tilfeller til en ideell kilde for vannforsyning til smolt- og settefiskanlegg. Dette bidrar til et godt miljø for fiskens vekst og helse, noe som er avgjørende for suksessen til et fiskeoppdrettsanlegg. Ved å benytte seg av grunnvann, kan oppdrettere opprettholde stabile vannforhold, selv i tider med varierende nedbør og overflatevannsforhold.

I Norge, der grunnvannstemperaturen typisk ligger mellom 3 og 7 grader celsius, kan bruk av grunnvann til kjøling av datalagringssentre være en god mulighet. Den relativt lave og stabile temperaturen er ideell for å holde sentrene kjølig og driftskostnadene nede. Energiforbruket forbundet med kjøling, som er en betydelig driftskostnad for datasentre, kan reduseres ved å utnytte det kalde grunnvannet.

Gjennomføring

Grovt inndelt vil DMR gjennomføre prosjekter innen vannforsyning i en trinnmodell:

Trinn 1: Overordnet vurdering av potensiale for grunnvannsuttak i det aktuelle området. Arbeidet gjennomføres i hovedsak som et skrivebordsarbeid, men det kan også gjennomføres befaringer i enkelte tilfeller. Resultatet fra arbeidet vil danne grunnlaget for eventuelt videre arbeid, og avgjøre om det er verdt å gå videre med grunnvannsforsyning eller se på alternativ vannforsyning.

Trinn 2: Dersom resultatene fra trinn 1 er lovende, vil det være aktuelt å gå videre med en mer detaljert kartlegging. Det vil i denne fasen gjennomføres nødvendige grunnundersøkelser, og det vil typisk etableres grunnvannsbrønner og gjennomføres pumpetester for å kartlegge kapasitet og kvalitet på grunnvannet.

Trinn 3: Etter å ha gjennomført tester i trinn 2, er det nå nødvendig å innhente eventuelle tillatelser fra myndigheter for å sette vannverket i produksjon. Omfanget av tillatelser avhenger av grunnvannsuttaket størrelse, men det vil ofte være avhengig av konsesjon fra NVE ved større uttak. Dersom vannet skal brukes til drikkevann vil det og være nødvendig å kontakte Mattilsynet.

Prinsippene ovenfor er veiledende, og hvert prosjekt er forskjellig. Vi tilpasser oss derfor alltid oppdragets omfang og oppdragsgivers ønsker, og planlegger prosjektgjennomføringen deretter.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller et konkret tilbud.

Kontaktperson


Jonas Thu Olsen
Hydrogeolog
+47 977 97 512
E-mail