Grunnvannssenking – grunnvannsmodellering og tekniske løsninger

Grunnvannssenking – grunnvannsmodellering og tekniske løsninger

Mange anleggs- og byggeprosjekter inkluderer gravearbeid ved og under grunnvannsspeilet. I denne sammenheng er det ofte nødvendig å forstå de hydrogeologiske forholdene på stedet for å forstå hvordan grunnvannstrømning og grunnvannstand kan endres som følge av tiltak i grunnen. Dette gjøres best med hydrauliske tester for å avdekke viktige grunnvannsparametere.

DMR kan gi deg en oversikt over grunnvannsforhold og hjelper til med å finne en løsning tilpasset ditt prosjekt. Med vår erfaring kan vi bistå i planlegging, rådgivning og utførelse av ulike grunnvannsoppgaver. Vi bistår også med å innhente nødvendige tillatelser som kreves for grunnvannstiltak.

DMR har omfattende ekspertise i å planlegge og kombinere tekniske forundersøkelser med geoteknikk, miljø og lokal infiltrasjon i forhold til den aktuelle problemstillingen.

Eksempler på vår rådgivning inkluderer:

 • skrivebordsstudie og risikovurdering ifbm. grunnvannstiltak.
 • Vurdering av dimensjonerende grunnvannsnivå.
 • Hydrogeologiske og geotekniske undersøkelser, inkludert kartlegging av grunnvann og infiltrasjonspotensial.
 • Diverse infiltrasjonstester i felt og laboratorium for å bestemme hydrauliske ledningsevner.
 • Kort- og langtidspumpeforsøk av alle størrelser samt bestemmelse av hydrauliske parametere og design av vannrensning og vannbehandling med sandfang, kullfilter, koalesensutskiller, flokkulering.
 • Risikovurderinger i forhold til grunnvannsbeskyttelse, beskyttelse av natur, setningsskader, mobilisering av forurensning, inkludert stofftransport og nedbryting.
 • Overvåkning av grunnvann, poretrykk og overflatevann, live monitorering med mulighet for datatilgang.
 • Tilstrømning til byggegroper/utgravinger.
 • Hydrogeologisk 3D-modellering, Modflow.
 • Design av grunnvannssenkning- og avvergepumpingsanlegg, inkludert senkningstraktanalyser.
 • Innhenting av tillatelser og dispensasjoner for grunnvannssenkning, infiltrasjons- og utslippstillatelser.
 • Felttilsyn, mulighet for online 24/7 overvåkning, vannanalyser.
 • On-site pumpeforsøk (kort- og langtidstest).

Norsk geologi er ofte preget av store lokale forskjeller i geologiske og hydrogeologiske forhold. For å forstå de hydrogeologiske forholdene vil det i bygge- og anleggsprosjekter derfor være nødvendig å utføre feltundersøkelser på stedet for å avdekke de aktuelle forholdene og risikoene forbundet med tiltaket, samt muligheter for optimalisering av design. Hydraulisk kunnskap, forståelse og ikke minst data fra prosjektområdet er nøkkelen for å oppnå et optimalt design, tilbud, etablering og drift av en grunnvannssenkning i byggeperioden eller permanent sikring av installasjoner – med andre ord, DMR har kontroll på det faglige håndverket for å designe de riktige løsningene.

Hydrauliske pumpetester inngår for eksempel i analyse av senkningstrakten, det vil si området som vil bli påvirket av grunnvannssenkningen, og i hvilken grad det påvirkes. Hydrogeologer og geoteknikere fra DMR Geoteknikk deltar i risikovurdering av potensielle setningsskader på nærliggende bygninger, hvor særlig eldre hus og bygninger fundamentert på marine avsetninger vil være følsomme for grunnvanns- og poretrykksendringer.

Infiltrasjonsforsøk       

DMR utfører alle typer infiltrasjonsforsøk, enten med ringinfiltrering på overflaten, i mindre utgravninger eller i filterlagte boringer. Infiltrasjonsforsøk brukes typisk til å vurdere muligheter og begrensninger for LAR-løsninger, som implementeres stadig mer i forbindelse med lokal håndtering av overvann.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Jonas Thu Olsen
Hydrogeolog
+47 977 97 512
E-mail