Overvannshåndtering og flomplan

Overvannshåndtering og flomplan

Overvann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater. Håndtering av overvann kan skje ved å enten lede vannet ned i rør og bort til et utløp eller en resipient (tradisjonell metode), eller man kan ta i bruk såkalte LOD-tiltak (lokal overvannsdisponering).

Klimaendringene har medført strengere krav til dokumentasjon og planer for overvann i startfasen av byggesaker. Økt nedbør og timesnedbør gir et økt behov for løsninger som kan håndtere vannet.

Lokal overvannsdisponering (LOD) og plan for overvann.

Plan for overvann skal minimere tilførselen av overvann til det offentlige avløpsnettet. Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om åpent og lokalt på eiendommen via infiltrasjon, utslipp til resipient (bekk, elv, innsjø) eller på annen måte utnyttes som ressurs for eksempel i plantebed eller regnbed. Lokal overvannsdisponering (LOD) og skal i størst mulig grad opprettholde naturens naturlige kretsløp slik at selvrensningsevne utnyttes. Det skal også ta høyde for ekstremvær der dimensjonerende faktor er, for eksempel en 100 og 200-års flom.

Eksempler på tekniske løsninger:

 • Fordrøyning og infiltrasjon i gresskledde grøfter langs gater, kalt vadi
 • Åpne bassenger, renner mm.
 • Regnbed, plantebed og sedum og grønne tak
 • Permeable belegg
 • Beholde eksisterende trær, plante nye trær
 • Infiltrasjonsanlegg
 • Areal tilrettelagt for oversvømmelse
 • Flerfunksjonelle lekeområder.

Vi jobber med løsninger som ser til naturen, blant annet gjennom åpning av bekker som tidligere er lagt i rør og infiltrasjon av overvann gjennom grønne strukturer, i tillegg til tradisjonelle løsninger i rør. DMR tilbyr en rekke tjenester innen klimatilpasning, overvannshåndtering og flomsikring. Våre kunder er både offentlige og private aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. DMR er kjent med kommunens overvannsveileder, sjekklister og VA-norm og avklarer grunnforhold, gjerne med infiltrasjonstest, for å sjekke grunnens evne til å absorbere og infiltrere vannet. Oversikt på drenslinjer, flomveier og om eiendommen er flomutsatt innhentes. Det kan være nødvendig å foreta avklaringer med kommunen, byggherre eller arkitekt/landskapsarkitekt underveis.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Utarbeidelse av konsept for overvannshåndtering
 • Overvannsstrategi og overvannsplan
 • Eventuelle detaljer som viser kummer og snitt mm.
 • Beregning og redegjørelse
 • Søknad til kommunen.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud i forbindelse med overvannshåndtering og flomplan.

Avklar målsetting og risikoaksept

Overvann er ikke nødvendigvis et problem. Vi anbefaler derfor en risikobasert tilnærming til overvannshåndtering for at tiltakene skal bli mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Å planlegge og tilrettelegge for naturbaserte løsninger kan både være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og gi positive effekter for naturmiljø og helse. Eksempler på overvannstiltak som virker flomdempende, og samtidig utgjør trivselselement i byområdet, er åpne dammer og bekker. Grønnstruktur holder tilbake overvann ved infiltrasjon i grunnen og ved opptak av planter. Naturlig infiltrasjon av overvann minker avrenning og bidrar til å opprettholde grunnvannsstanden.

Positive effekter knyttet til åpne overvannstiltak

Grønne vegger og tak, gjenåpning av bekker og gjennomtrengelige flater som kan infiltrere og redusere avrenning av overflatevann. Rent vann, for eksempel regnvann fra tak og vann i dammer, kan brukes til å vanne eller til andre formål. Men det kan ikke brukes til drikkevann.

Blågrønne overvannstiltak, særlig åpning av bekker, dammer og våtmarker med grønne omgivelser, kan gi opplevelser, redusere stress, mulighet for trening og «steder å være». Å åpne bekker, bevare dammer og våtmarker som et blågrønt overvannstiltak, gir estetiske tjenester og kan bidra til å skape identitet for et sted. Å åpne bekker kan bidra til å bevare kulturarv.

Naturelementer i parker og ved elver som for eksempel vann, liv i vann, planter og dyreliv, kan gi grunnlag for barns læring, lek og utvikling. Grønne planter omdanner CO2 ved fotosyntese. Grønne elementer i blågrønne overvannstiltak, som grønne tak og vegger, og vegetasjon i og rundt innsjøer og dammer bidrar dermed til CO2-binding.

Vann og vegetasjon virker støydempende, fordi det absorberer og reflekterer lyd. Grønne elementer i blågrønn infrastruktur bidrar til å rense luft, for eksempel ved å binde svevestøv. Det gir friskere luft og kan forhindre luftveissykdommer.

Treleddsstrategien – helhetlig overvannshåndtering til grunn for tiltak

Når man vurderer hvilke overvannstiltak som skal gjennomføres, er det viktig å vurdere hele nedbørsfeltet under ett. Hvilke overvannstiltak som er de beste, vil avhenge av lokale forhold som topografi, grunnforhold og menneskelige inngrep, samt forventede klimaendringer.

Treleddsstrategien går ut på å redusere og forsinke avrenningen ved å infiltere mindre nedbørsmengder, fordrøye større nedbørsmengder og avlede de sjeldne, store nedbørsmengdene på en trygg måte. Strategien er en robust tilnærming til å håndtere overvann.

DMR bruker SCALGO Live

SCALGO LIVE er et interaktivt internettbaserte verktøy som kan gi en oversikt av blant annet avrenningslinjer, og identifisere områder hvor vannet kan samle seg ved ulike nedbørhendelser.

På den måten gjør SCALGO LIVE det mulig å vurdere og overvåke flomrisiko på en eiendom, et område eller hele kommunen. I tillegg kan man se muligheten for å minimere flomrisiko ved å endre terrenget i modellen (SCALGOLIVE).  Verktøyet kan være et godt diskusjonsgrunnlag og gir mulighet til å dele forslåtte tiltak i et godt tverrfaglig samarbeid om overvannshåndtering.

Oppsummert kan man:

 • Få oversikt over den totale flomrisikoen på en eiendom, eller hele kommunen ved å kartlegge flomrisiko fra havet, i lavterrenget og fra bekker.
 • Forstå risikofaktorer ved å arbeide interaktivt med data og kartlegging.
 • Undersøke terrengskråninger raskt ved bruk av høydeprofiler og ha stor betydning for planlegging og prosjektering av VA-anlegg.
 • Se volumet og vanndybde i et basseng i terrenget.
 • Undersøke effekten av terrengendringer
 • Havnivåstigning er også et verktøy som finnes i SCALGO LIVE, og den viser de oversvømmende områdene for en hvilken som helst havnivåstigning ved bruk av glidebryteren for å stille inn ønsket verdi.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail