Risikovurdering av grunnforurensning

Risikovurdering av grunnforurensning

Forurensningsundersøkelser omfatter ofte også risikovurderinger. Risikovurderinger er en viktig del av oppgaveløsningen i tilfeller der det kan være store omkostninger forbundet med å fjerne forurensningen, det ikke er mulig å fjerne forurensningen eller hvor det reelt vil medføre en negativ stor miljømessige belastning å fjerne forurensingen.

På bakgrunn av en god risikovurdering vil det ofte være mulig å finne løsninger som er både billigere og mer miljøvennlige enn bare å rense opp forurensningen.

DMR har utarbeidet risikovurderinger for en lang rekke stoffer og produkter.

Risikovurderingene har omfattet alt fra barnehager og bolighager, med mindre diffuse PAH- og tungmetallforurensninger, til risikovurderinger i forhold til resipient- og grunnvannsinteresser ved deponier.

En stor del av risikovurderingene har vært målrettet mot arealbruk og inneklima i bygninger, hvor DMR har uført en rekke inneklimamålinger, typisk på eiendommer forurenset med klorerte løsemidler eller oljeprodukter.

DMR har i disse tilfellene vært med på å prosjektere og etablere inneklimasikring ved f.eks. etablering av bygg på forurenset grunn og deponier, bruk av diffusjonstett membran, etablering av overtrykk i eksisterende bygg, ventilasjon under bygg og en rekke kombinasjoner av disse løsningene.

I tilfeller der forurensningen utgjør en risiko for nåværende eller planlagt arealbruk, har DMR vært med på å utarbeide tiltaksplaner for å fjerne denne risikoen, f.eks. ved hel eller delvis sanering, eller ved å prosjektere løsninger som hindrer kontakt med forurensningen.

DMR har flere ansatte som gjennom flere år har holdt kurs i risikovurdering av forurenset grunn.

DMR har også vært med å utvikle nye prøvetakingsmetoder og prøvetakingsutstyr som kan benyttes til å forbedre risikovurderinger.  

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail