Håndtering av grunnvann og anleggsvann

Håndtering av grunnvann og anleggsvann

I forbindelse med gravearbeider kan det oppstå problemer med grunnvann og overvann i byggegroper. Ofte stilles krav til at håndtering av anleggsvann beskrives i tiltaksplaner for forurenset grunn. Problemstillingen kan være aktuell ved grunnvannssenking, avvergepumping mm.

DMR har utarbeidet en veileder for håndtering og rensing av vann fra byggegrop for Oslo kommune, og har erfaringer med etablering og kontroll av renseanlegg med:

  • olje-/koalesensutskillere
  • aktivt kullfilter
  • biologiskfilter
  • membranfilter
  • sandfilter
  • sedimentasjon med anvendelse av felling- og flokkuleringsmidler.

DMR har videre utført detaljforsøk for Oslo kommune med bruk av membranfilter og flokkuleringsmidler.

For Miljøstyrelsen i Danmark (tilsvarende Miljødirektoratet i Norge) har DMR utført forsøk med design og innkjøring av biofilter til biologisk omsetning av forurensningskomponenter og filtre med aktivt kull og polymerbaserede absorpsjonsmaterialer.

DMR har også utarbeidet en veileder for «pump and treat»-løsninger for det danske oljefondet (Oliebranchens Miljøpulje), samt utarbeidet en rapport om filter med forskjellige materialer og deres egnethet til rensing av forurenset vann for Rockwool.

DMR kan derfor tilby rådgivning om totalløsninger for å avverge situasjoner som involverer forurenset jord og/eller vann.

DMR kan også bidra med å utarbeide søknader til ut- eller avledningstillatelser, planlegge overvåkning og kontrollprogrammer og utarbeide risikovurderinger ved utslipp til resipienter.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail