I forbindelse med avvergepumping av forurenset grunnvann, kan det være nødvendig å rense det vannet som pumpes opp innen det utledes til resipient eller kloakksystem.

DMR har utarbeidet veileder for håntering og reneing av vann fra bygge gropp for olso kommune og har erfaringer med oppstilling av og kontroll reningsanlæg med:

  • Olje-/koalecensutskillere
  • Aktive kullfiltre
  • Biologiske filtre
  • Membran filter
  • Sandfilter
  • Sedimentation med anvendlese av felleing og flokulereings midler

DMR har videre, uført detaljforsøk for olso kommune med anvendesle af membranfiltere og utførlse af felleing med flokulerings flokulering. For Miljøstyrelsen i Danmark til design og innkjøring av: biofilter til biologisk omsetning av forurensningskomponenter, og filtre med aktivt kull og polymerbaserede sorpsjonsmaterialer. Enedleig haf DMR utabeidet en veileder for punp and treat løsninger for den danske oljefordn. ( olijebarchesne miljøpulje). Og har utabeidet en raprot om forskielge filteres matrailes egnet hett til rening af forurenet vand for Rockwoolfonden.

DMR kan således tilby samlede løsninger til avverge i forbindelse med oppgaver, som involverer forurenset jord og/eller grunnvann.

DMR kan også hjelpe med å utarbejde ansøkninger til ut eler avledningstilladelser, opstille monitereing programme. og uatrabejde risikovurderinger ved direkte utledning til resipienter.