Håndtering av grunnvann og anleggsvann

Håndtering av grunnvann og anleggsvann

I forbindelse med gravearbeider kan det oppstår problemer med grunnvann eller overvann i byggegroper. Flere stiller ofte krav til at dette skal beskrives i tiltaksplaner ved gravearbeider i forurenset grunn. Problemstillingen kan være aktuell ved grunnvannssenking, avvergepumping m.m.

DMR har utarbeidet veileder for håndtering og rensing av vann fra byggegrop for Oslo kommune, og har erfaringer med oppstilling og kontroll av rensingsanlegg med:

  • Olje-/koalesensutskillere
  • Aktive kullfiltre
  • Biologiske filtre
  • Membranfilter
  • Sandfilter
  • Sedimentasjon med anvendelse av felling- og flokkuleringsmidler.

DMR har videre uført detaljforsøk for Oslo kommune med anvendelse av membranfilter og utførelse av felling med flokkulering.

For Miljødirektoratet i Danmark har DMR utført forsøk med design og innkjøring av biofilter til biologisk omsetning av forurensningskomponenter og filtre med aktivt kull og polymerbaserede absorpsjonsmaterialer.

DMR har også utarbeidet en veileder for «pump and treat»-løsninger for det danske oljefondet (Oliebranchens Miljøpulje), samt utarbeidet en rapport om filter med forskjellige materialer og deres egnethet til rensing av forurenset vann for Rockwool.

DMR kan derfor tilby rådgivning om totalløsninger for å avverge situasjoner som involverer forurenset jord og/eller vann.

DMR kan også bidra med å utarbeide søknader til ut- eller avledningstillatelser, planlegge overvåkning og kontrollprogrammer og utarbeide risikovurderinger ved utslipp til resipienter.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef
Miljøgeolog

+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail