Intelligent måle- og prøvetakingsutstyr

Intelligent måle- og prøvetakingsutstyr

DMR har opp igjennom tiden hatt fokus på å være i forkant med ny kunnskap innenfor våre arbeidsområder. Vi deltar derfor i en rekke utviklingsprosjekter med offentlige kunnskapsinstitusjoner og myndigheter, samt private aktører. Dette har ført til at vi selv har begynt å utvikle forskjellige former for intelligent og automatisert måle- og prøvetakingsutstyr.

I dag produserer vi innovative løsninger til måle- og prøvetakingsutstyr som er skreddersydd for å måle en spesifikk parameter, eller ta den spesifikke prøven som er relevant for å løse spesifikke problemstillinger. Slike tilfeller møter vi i vårt daglig arbeid for å løse våre kunders miljømessige utfordringer.

Eksempel på utstyr vi har utviklet er:

  • Automatisert uttak av akkrediterte poreluftprøver når grunnvannsvannstanden når et definert nivå.
  • Intelligent luftprøvetagning i avløp.
  • Automatisert porevannsprøvetagning.
  • Måling av metan i boringer ved søppelfyllinger gjort samtidig med logging av atmosfærisk trykk.
  • Batteridrevet differenstrykklogger, som eks. kan brukes til å logge differenstrykket i boringer ved pumpetest, eller under gulv ved oppstart/pilottest av ventilasjonsløsninger for å avverge inneklimarisiko.
  • Automatisert laboratorieenhet til måling av fortynnet slamvolumindeks på renseanlegg.

Mange miljømessige problem oppstår i områder uten strøm eller internettilkobling. Vi har derfor opparbeidet en bred erfaring i å overvåke og styre utviklet utstyr trådløst vi GSM-tilkobling. Dette gjør at vi kan overvåke prøvetagningen og driften fra kontoret. Videre har det i mange tilfeller vært nødvendig å sikre at utstyret kan kjøres på batteri. Dette har ført til at vi nå har god erfaring med hvordan vi sikrer lengst mulig batterilevetid.

Vi har spesialisert oss i å gjøre den tidlige fasen i utviklingen av nytt utstyr/prototyper så fleksibel og rask som mulig. Dette blir gjort ved å basere utviklingen på virtuelle 3D-modeller og 3D-prints. Denne prosessen gjør at vi hurtig kan prøve forskjellige muligheter innen vi bestemmer oss for den endelige løsningen. Styring av prøvetagning, logging av data og nettverksforbindelse baseres delvis på allerede utviklede styrekort under Arduinoplatformen. Vi lager også styrekort/sensorer ra bunnen av. Dette skjer når den delkomponenten vi trenger ikke allerede eksisterer. Samlet gir disse arbeidsredskapene oss muligheten til å gå fra en idé til å teste en prototype på få uker. Dette gjør oss i stand til å raskt vurdere om det er noe som kan endres innen vi går videre til neste fase, noe som ofte omfatter felttest med våre kunder.

I tillegg til å arbeide selv med utvikling av utstyret, har vi også bygget opp et sterkt nettverk av underleverandører. Disse kan bidra, både i det tidlige prototypstadiet, og helt frem til design av endelig produkt. Slik står vi sterkere i hele kjeden, også når vi støter på delutfordringer som ligger utover vår egen kompetanse.

Vi kan med ovenstående fremgangsmåte løfte mange forskjellige oppgaver innenfor utvikling av nytt utstyr til uttak av prøver og logging av data i felten. I tillegg kan vi også utvikle spesialutstyr til laboratorieforsøk til universiteter, laboratorier mm. 

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss hvis du har konkrete problemstillinger der du trenger hjelp til å utvikle intelligent prøvetagningsutstyr.