Kvalitetssikring, ISO 9001:2015-sertifisering

DMR Miljø og Geoteknikk AS vil i ethvert kundeforhold tilstrebe å levere ytelser og produkter, hvor omfang og kvalitet tilsvarer kundens forventninger.

Vi er i høy grad oppmerksom på at kvalitet og troverdighet er altavgjørende for en privateid rådgivervirksomhet. For å sikre en ensartet og høy kvalitet utføres kvalitetssikringen av alle DMRs rapporter av en medarbeider eller fagspecialist som har den nødvendige faglige kompetansen, og har ansvar og fullmakt til å utføre kvalitetssikring av den konkrete oppgaven, uansett hvilken kunde og fra hvilket kontor oppgaven løses.

DMR har utarbeidet en kvalitetshåndbok, som bl.a. baseres på følgende kvalitetskriterier:

 • Omfang og kvalitetsmål for en ytelse eller et produkt, skal være spesifiserende, entydig, lett forståelig og oppnåelig.
 • Ansvarsfordeling og beføyelser skal fastlegges for alle funksjoner som kan påvirke kvaliteten.
 • Ledelsen skal regelmessig vurdere og justere kvalitetshåndboken, for løpende å forbedre kvaliteten, effektiviteten og redusere omkostningene.
 • Ledelsen skal sikre at kvalitetspolitikken gjennomføres og vedlikeholdes, ved en målrettet motivasjon og etterutdannelse av medarbeidere.

Kvalitetspolitikk:

 • Sikre våre kunders tilfredshet med DMRs rådgivning.
 • Å arbeide for at kunden oppfatter rådgivningstjenestene som bedre enn konkurrentenes.
 • DMR besitter høy faglig kunnskap og har ambisjon om å være bransjeførende.
 • Levere rådgivningstjenester til avtalt tidspunkt.
 • Fastholde et forretningsmessig sunt grunnlag i DMR.

Kvalitetsstyringssystemet er sertifisert i henhold til DS EN ISO 9001:2015. En årlig oppfølgning på kundetilfredsheten er en integrert del av kvalitetssystemet, og DMR har en erklært målsetning om at minst 90 % av våre kunder skal være tilfredse/meget tilfredse med våre rådgivningsytelser.

På bakgrunn av kvalitetspolitikken er det satt opp nedenstående retningslinjer og målsetninger.

Kunder

 • Klarlegge og oppfylle kundens krav og forventninger, og strebe etter å yte god rådgivning, som sikrer miljømessig, teknisk og langsiktig økonomiske optimale løsninger.
 • Kunden er alltid i fokus som en aktiv partner, og kundens grad av tilfredshet med vår rådgivning følges løpende opp.
 • Være kundens foretrukne samarbeidspartner.

Medarbeidere, faglighet og bemanning

 • Rådgivning ytes på et solid og faglig velfundert grunnlag, med utgangspunkt i tekniske normer, nyeste erfaringer, innhentet kunnskap, samt gjeldende lovgivning.
 • Det leveres tjenster av god og reproduserbar kvalitet, og det avtalte budsjettet og
 • tidsrammen overholdes.
 • Det ansettes og fastholdes en dyktig, engasjert, dynamisk og kvalitetsbevisst
 • medarbeiderstab, som utvikles gjennom et målrettet fokus på den enkeltes potensiale.
 • DMR streber etter å være i forkant med den vitenskapelige, tekniske, administrative og
 • økonomiske utviklingen innenfor sine arbeidsområder.
 • DMR gjennomfører løpende forbedringer av sitt kvalitetsnivå og -ledelsessystem.
 • DMR utfører sine aktiviteter på en så sikker og forsvarlig måte og i så hensiktsmessige
 • omgivelser, at arbeidsmiljøet blir slik at det skaper motiverte og velfungerende
 • medarbeidere.

Målsetninger/KPI

 • Det foretas bl.a. årlige kundetilfredshetsmålinger utsendt til min. 1.300 kunder.
  • 85% av kundesvarene skal ha karakteren 7-10.
  • NPS-verdier >50.
  • >80% av kundene skal kunne anbefale DMR.