Generelle oppdragsvilkår

1. Kontraktsdokumenter

Med mindre annet er avtalt, gjelder følgende avtaledokumenter i nevnte rekkefølge:

a) DMRs oppdragsbekreftelse, eventuell særskilt avtale inngått mellom partene

b) DMRs generelle oppdragsvilkår

c) NS 8401, NS 8402, NS 8403 eller NS 8404.

2. Honorar (NS 8401 pkt. 15 og NS 8402 pkt. 12)

Hvis annet ikke er avtalt honoreres DMRs arbeider etter regning iht. medgått tid og avtalte timerater. Det samme gjelder for endringer av omfang i fastprisoppdrag. Timesatsene baseres på 8 timers arbeidsdag, der  arbeidet utføres mellom kl. 7 og kl. 17 på hverdager. Tillegg for ubekvem arbeidstid avtales særskilt. Det beregnes ikke tillegg i timeprisen ved bruk av overtid hvis dette ikke er særskilt avtalt.

3. Utgifter

Nødvendige direkte utlegg for gjennomføring av et oppdrag faktureres med et påslag på 10%. Underleveranser vil bli belastet med et påslag på 10% grunnet den risiko det medfører DMR å påta seg administrasjon av underleveranser. Godtgjørelse for reiser og opphold faktureres iht. statens reiseregulativ. Leie av felt- og laboratorieutstyr, instrumenter og programvarelisenser beregnes etter satser pr. tidsenhet for forskjellige typer utstyr.

4. Ansvar for rådgivnings-, prosjekterings- og kontrollørfeil

DMR Miljø og Geoteknikk AS er ansvarlig for rådgivings- og prosjekteringsfeil iht. regler gitt i NS 8401, 8402, 8403 og 8404, og har forsikringsordning som dekker dette. DMRs erstatningsansvar er imidlertid begrenset til de forhold og beløp som til enhver tid er dekket under DMRs løpende ansvarsforsikring. DMR Miljø og Geoteknikk AS sitt ansvar er, dersom intet annet er avtalt, begrenset til maksimalt 5 MNOK. For oppdrag under 500 000 kr (ekskl. mva.) er DMR sitt ansvar imidlertid begrenset til fem ganger mottatt honorar på saken.

Dersom oppdragsgiver ønsker høyere ansvarsgrenser må dette avtales særskilt. Økt premie belastes oppdragsgiver som utlegg med 10% påslag. DMR Miljø og Geoteknikk AS er ikke ansvarlig for eventuelle feilestimat av forventet byggetid eller omkostninger ved et byggeforetak. DMR Miljø og Geoteknikk AS er ikke ansvarlig for oppdragsgivers meromkostninger som skyldes unøyaktigheter eller feil i mengdeberegning eller uteglemte poster dersom oppdragsgiver har inngått forpliktende avtale med andre om pris eller mengder.

5. Betaling

Betaling for oppdrag etter medgått tid faktureres vanligvis en gang pr. mnd, eventuelt sjeldnere hvis det er hensiktsmessig ut fra oppdragets størrelse og fremdrift, etter dokumentert kostnadspåslag. Betaling for fastprisoppdrag følger betalingsplan der slik er etablert, ellers etter avtale. Fakturaer forfaller til betaling 28 dager etter fakturadato. Ved betaling etter forfall beregnes morarente etter offentlige regler.

Oppdragsgiver må skriftlig begrunne eventuelle innsigelser innen fakturaforfall. Dersom dette ikke gjøres innen fristen legges faktura til grunn for oppgjøret.

6. Regulering av timepriser og leiesatser

Timepriser og leiesatser justeres normalt 1. januar hvert år hvis ikke annet er angitt i tilbudet, også for oppdrag hvor det i tilbudsbrevet er oppgitt spesifiserte timesatser.

7. Eiendomsrett og leveringstid

Eiendomsretten og alle immaterielle rettigheter til resultatene av det som utvikles under oppdraget tilfaller DMR, hvis annet ikke er avtalt. DMR har rett til å bruke oppgaven som referanse, blant annet for oppkjøp og markedsføring. Dette skal likevel ikke bukes på en måte som er urimelig ovenfor oppdragsgiver.

Leveringstid på oppdraget avtales omtrentlig, og er ikke bindende, med mindre annet er avtalt. DMR kan kreve en forlengelse av fristen dersom forhold som oppdragsgiver er ansvarlig for, eller force majeure er årsak til forsinkelsen.

8. Merverdiavgift

Alle priser, honorarer og kostnadsoverslag som oppgis er ekslusive merverdiavgift, med mindre noe annet er spesifisert. Avtalt vederlag tillegges merverdiavgift etter de til enhver tid gjeldende satser.

Rev. 24.03.2021