Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

DMR Miljø og Geoteknikk har bred erfaring innen miljøkartlegging av alle typer bygg, og har godkjennelse til prosjektering RIM i tiltaksklasse 1 og 2.

Miljøsaneringsbeskrivelsen leveres komplett med forslag til avfallsplan. Rapporten inneholder beskrivelser, bakgrunnsdata, lokaliteter for funn, plantegninger, bildevedlegg, prøveresultater, sjekkliste, regelverk, grenseverdier, generelle anbefalinger og veiledning til håndtering og sluttbehandling.

Krav til miljøsaneringsbeskrivelse har hjemmel i Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9. Kravet inntrer ved vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen.

Kravet inntrer ved riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA. Det gjelder også ved oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

Prøvetakingen er destruktiv hvis ikke annet er avtalt. Tyngre rivemasser prøvetas med borhammer, drill med diamatbor, hammer og meisel, eller lignende ut ifra behov i prosjekt. Prøvetaking av farlig avfall utføres etter interne rutiner ift. type materiale og forurensning.

Under kartlegging fokuseres det på følgende helse- og miljøfarlige stoffer tilknyttet bygningsmassen:

 • asbest
 • EE-avfall
 • BFH
 • ftalater
 • klorparafiner
 • tungmetaller
 • PCB
 • KFK/HFK/HKFK
 • krom 6 + i betong
 • PAH
 • pentaklorfenol.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail