DMR utfører miljøkartlegging og utarbeider miljøsaneringsbeskrivelse.

Vi kan utføre kartlegging av alt ifra mindre bolighus til store og kompliserte bygg for privatpersoner, virksomheter og offentlige etater. Miljøsaneringsbeskrivelsen leveres komplett med forslag til avfallsplan. Prøvetaking av tyngre rivemasser og bygningsmateriale utføres i forhold til tiltak. Beskrivelsen kan også brukes som hjelpemiddel for å estimere prisbærende poster i anbud.  

Krav til miljøsaneringsbeskrivelse er hjemlet i Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9. Kravet inntrer ved rive- og rehabiliteringstiltak på over 100 kvm og/eller tiltak som genererer mer enn 10 tonn avfall. Beskrivelsen er ment for å sikre riktig håndtering av avfallsfraksjonene og å verne helse- og miljøfarlige stoffer fra personer.

DMR har sentral godkjenning til å gjennomføre miljøkartlegging og miljøsanering av bygg i alle tiltaksklasser. Godkjenningsbevis kan lastes ned på: https://sgregister.dibk.no/enterprises/914594529

Ved kartlegging fokuseres det på følgende helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen:

 • Asbest
 • EE-avfall
 • BFH
 • Ftalater
 • Klorparafiner
 • Tungmetaller
 • PCB
 • KFK/HFK/HKFK
 • Krom 6 + i betong
 • PAH
 • Pentaklorfenol.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.