Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

DMR Miljø og Geoteknikk har bred erfaring innen miljøkartlegging av alle typer bygg. Mengden helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen kan variere stort fra bygg til bygg. Kartlegging og prøvetaking tilpasses byggetrinn, oppføringsår, konstruksjonsteknikk og materialbruk.

Prøvetakingen er destruktiv hvis ikke annet er avtalt. Tyngre rivemasser prøvetas med borhammer, drill med diamatbor, hammer og meisel, eller lignende ut ifra behov i prosjekt. Prøvetaking av farlig avfall utføres etter interne rutiner ift. type materiale og forurensning.

Miljøsaneringsbeskrivelsen leveres komplett med forslag til avfallsplan. Rapporten inneholder beskrivelser, bakgrunnsdata, lokaliteter for funn, plantegninger, bildevedlegg, prøveresultater, sjekkliste, regelverk, grenseverdier, generelle anbefalinger og veiledning til håndtering og sluttbehandling.

Krav til miljøsaneringsbeskrivelse har hjemmel i Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9. Kravet inntrer ved rive- og rehabiliteringstiltak på over 100 kvm og/eller tiltak som genererer mer enn 10 tonn avfall. Beskrivelsen sikrer riktig håndtering av farlig avfall.

Under kartlegging fokuseres det på følgende helse- og miljøfarlige stoffer tilknyttet bygningsmassen:

 • asbest
 • EE-avfall
 • BFH
 • ftalater
 • klorparafiner
 • tungmetaller
 • PCB
 • KFK/HFK/HKFK
 • krom 6 + i betong
 • PAH
 • pentaklorfenol.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.